Tin tức - Sự kiện ›› Tin tổng hợp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng giai đoạn hiện nay

Ngày Đăng: 30/10/2018 14:13 Lượt xem: 108

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiều thách thức mới ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng.


UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 họp kỳ thứ 19, tháng 8-2018.   Ảnh: Quốc Việt

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ 4 diễn ra hết sức nhanh chóng bộc lộ nhiều thách thức mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; nhiều cấp ủy chưa thật sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng tương xứng ngang tầm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng hiện nay; khả năng nhận thức, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối quan điểm, nguyên tắc hoạt động của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước yếu, chưa đủ sức dự báo, phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở… 

Để đạt mục tiêu, yêu cầu công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay mà Đại hội XII của Đảng đã xác định là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… ". 

Cùng với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thì một trong những giải pháp quan trong trong công tác xây dựng Đảng là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là: Tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát theo quy định: 

Trong việc triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác giám sát: Cần phải có kế hoạch cụ thể, phân công người thực hiện, biên tập tài liệu cách thức, thời gian tiến hành, đối tượng được triển khai quán triệt, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, quán triệt đảm bảo việc quán triệt, triển khai có hiệu quả, tránh hình thức gây lãng phí.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong từng thời kỳ để chỉ đạo, định hướng Ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giám sát; phân công cấp ủy viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp thực hiện công tác giám sát. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát.

Kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền để các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ giám. Ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường hướng dẫn cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 

Định kỳ hoặc khi cần thiết nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giám sát; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan tham mưu, tổ chức đảng cấp dưới về công tác giám sát. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác giám sát của Đảng, đồng thời quan tâm lãnh chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát trong phạm vi lãnh đạo của cấp ủy đảm bảo hiệu quả.

Hai là: Đổi mới tư duy trong việc xây dựng chương trình giám sát:

Chương trình giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và ủy ban kiểm tra cấp trên, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị và để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Phải xác định giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng, trong đó cấp ủy vừa là người lãnh đạo công tác giám sát đồng thời là người trực tiếp thực hiện công tác giám sát, không khoán trắng cho ủy ban kiểm tra.

Nội dung giám sát cần được mở rộng cả về đối tượng và phạm vi, tiếp tục chú trọng người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn đạo đức lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức quyền, để trục lợi. Tăng cường giám sát ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức đảng ở cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tập trung giám sát việc chấp hành, việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện các khâu đột phá, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của địa phương, đơn vị; các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, các nội dung, lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực tư tưởng chính trị, quản lý báo chí: Giám sát việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tư tưởng, chính trị nói chung, công tác báo chí nói riêng.

- Về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng: Giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; mối quan hệ giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng; việc giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

- Lĩnh vực kinh tế tài chính: Việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí trong các khâu cấp và sử dụng vốn nhà nước, vốn ODA, tài trợ, viện trợ của nước ngoài; trong xây dựng và quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; quản lý và sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài sản nhà nước, các dự án, các chương trình, mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội; việc sử dụng nguồn thu xã hội hóa, quỹ bảo hiểm ý tế; việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hằng năm.

- Lĩnh vực hành chính tư pháp: việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức và thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân, nhất là trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Trong công tác tổ chức cán bộ: việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ; về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nội dung và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt hiện nay công tác cán bộ vẫn là khâu còn nhiều hạn chế, chậm được khắc phục. 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân: việc thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong xử lý, giải quyết đơn thư, thời gian, phương pháp thực hiện, nhất là những đơn thu tồn đọng kéo dài, những vụ việc khiếu kiện đông người, những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân... ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, việc chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót khuyết điểm sau giám sát của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

Đối tượng giám sát mở rộng đến các tổ chức đảng nhất là thường trực cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên, đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý, tập trung giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước; các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, những nơi có dấu hiệu vi phạm chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lựa chọn, bố trí thời gian giám sát phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của đối tượng được giám sát để đảm bảo ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động bình thường của đối tượng giám sát. Tránh trong cùng thời gian, một đối tượng giám sát phải làm việc với nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Lựa chọn, phân công cụ thể người chủ trì chỉ đạo, thực hiện phải là người có trình độ năng lực phù hợp với nội dung, đối tượng giám sát để tổ chức thực hiện bởi vì cuộc giám sát có đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra hay không, có chất lượng, hiệu quả không phụ thuộc rất lớn vào trình độ, năng lực của người thực hiện. 

Ba là: Đổi mới, kết hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức giám sát của Đảng 

Công tác giám sát phải thực hiện một cách chủ động, kịp thời, thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện những khuyết điểm vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện để uốn nắn, chấn chỉnh từ khi còn manh nha, đồng thời phát hiện những khó khăn vướng mắc hoặc bất cập trong thực tiễn khi triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả; lựa chọn phương pháp, hình thức giám sát và bố trí thời gian giám sát phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ, hoạt động của đối tượng giám sát để không làm ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động của đối tượng giám sát. Đồng thời kết hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức giám sát của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp.

Cấp ủy các các cấp thông qua dự các kỳ họp, qua đối thoại, chất vấn tại hội nghị cấp ủy, nếu thấy vấn đề, nội dung gì chưa rõ có thể yêu cầu cung cấp tài liệu báo cáo để nghiên cứu xem xét; ngược lại, qua nghiên cứu, xem xét các báo cáo, các văn bản do tổ chức đảng, thông báo kết luận về kết quả kiểm tra, giám sát; kết quả tự phê bình và phê bình về thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; qua các ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, phản ánh của các phương tiên thông tin đại chúng  về tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi đối tượng giám sát nếu thấy vấn đề, nội dung chưa rõ có thể gặp trao đổi yêu cầu làm rõ hoặc góp ý trực tiếp.

Chú trọng công tác giám sát thường xuyên: Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, các ban tham mưu của cấp ủy cần thực hiện nghiêm việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ, công chức theo dõi địa bàn, lĩnh vực; tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ủy ban kiểm tra và ban mình thực hiện nhiệm vụ giám sát ở điạ bàn, lĩnh vực phân công; chủ động, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời đề xuất cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc kiểm tra giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, không để phát sinh thành điểm nóng bức xúc, nổi cộm.

Việc nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên thực hiện thông qua việc dự các cuộc họp của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc lĩnh vực địa bàn được phân công, việc ban hành các văn bản trong thực hiện nghị quyết quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị thuộc địa bàn lĩnh vực được phân công; đồng thời khai thác triệt để những thông tin qua đơn thư, phản ánh, tố cáo của công dân đối với tổ chức đảng, đảng viên; thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, hoặc đột xuất theo yêu cầu...

Đối với các chi bộ chủ yếu thực hiện giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong chi bộ thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao qua sinh hoạt hàng tháng.
Tăng cường giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân;  giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, các đảng viên là cán bộ công chức thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp hoặc đảm nhận các vị trí dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, kê khai tài sản thu nhập, quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản, đô thị, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức cán bộ, việc cấp phát, sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, đạo đức lối sống...

Coi trọng tự giám sát của tổ chức đảng, đảng viên, bởi vì cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bị hạn chế về tổ chức bộ máy và năng lực thời gian thực hiện nhiệm vụ giám sát trong khi đối tượng, nội dung giám sát nhiều, phức tạp nên còn nhiều tổ chức đảng và đảng viên chưa được giám sát. 

Qua giám sát, kịp thời phát hiện cách làm hay, sáng tạo, ưu điểm, rút kinh nghiệm để phát huy, nhân rộng; uốn nắn khắc phục những thiếu sót khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, qua đó góp phần bảo vệ tổ chức đảng, đảng viên.

Bốn là: Nắm chắc và vận dụng sáng tạo nguyên tắc dựa vào tổ chức đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát

Một trong những phương pháp có tính nguyên tắc trong hoạt động của Đảng là phải dựa vào tổ chức đảng, bởi vì tổ chức đảng là nơi trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và đôn đốc theo dõi đảng viên là thành viên trong tổ chức mình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, nhất là đối với chi bộ, là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện, đảng viên kể cả đảng viên là cán bộ do cấp trên quản lý vì vậy khi giám sát về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên chủ thể giám sát phải làm việc, trao đổi trực tiếp với chi bộ và yêu cầu chi bộ phối hợp. Tùy từng nội dung, đối tượng giám sát để lựa chọn tổ chức đảng để dựa cho phù hợp và đạt kết quả.

Năm là: Phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên

Tự giác là đặc trưng cơ bản kỷ luật đảng, cũng là nội dung thể hiện bản chất của Đảng, là bản chất của mỗi đảng viên. Việc tự giác chấp hành sự kiểm tra, giám sát của đảng vừa là ý thức trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên, thể hiện sự nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Đảng. Khi tính tự giác của tổ chức đảng, đảng viên càng cao thì càng thể hiện sự nghiêm túc chấp hành kỷ luật, chấp hành việc kiểm tra, giám sát của Đảng. Khi giám sát, chủ thể giám sát phải tôn trọng, tạo điều kiện, động viên để đối tượng giám sát phát biểu, tham gia ý kiến, góp ý; đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và tiếp thu ý kiến góp ý chân thành, thẳng thắn, báo cáo giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu... trong quá trình làm việc với chủ thể giám sát. Trường hợp đối tượng giám sát không tự giác nhận trách nhiệm, thiếu sót khuyết điểm của mình, quanh co giấu giếm khuyết điểm, đổ lỗi cho người khác hoặc cản trở, gây khó khăn cho công tác giám sát thì chủ thể giám sát cần chủ động nắm diễn biến tâm lý, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp phù hợp động viên, thuyết phục, làm tốt công tác tư tưởng đối với đối tượng giám sát. Khi đối tượng giám sát có tính tự giác cao, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình theo nội dung yêu cầu của chủ thể giám sát sẽ giúp cho việc đánh giá đúng tình hình, ưu khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên  được nhanh chóng, kịp thời và chính xác, cuộc giám sát đạt hiệu quả.

Sáu là: Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội 

Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy định phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn  và với các cơ quan liên quan. Để phối hợp có hiệu quả trong công tác giám sát, cần xây dựng quy chế phối hợp theo hướng rõ về nội dung, cách thức, phương pháp phối hợp, cơ quan chủ trì phối hợp và trách nhiệm của từng thành viên. Chỉ đạo thực hiện các cuộc giám sát của Đảng tránh chồng chéo, trùng lặp với các cuộc thanh tra của cơ quan nhà nước, giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Hàng năm trước khi phê duyệt chương trình công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chủ trì để thống nhất loại bỏ những nội dung, những cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra chồng chéo hoặc giao một cơ quan chủ trì phối hợp tiến hành; việc chỉ đạo, thực hiện các quy chế phối hợp. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan phối hợp, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát: Chủ động - chiến đấu - giáo dục - hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giám sát của uỷ ban kiểm tra với giám sát của cấp uỷ, các ban của cấp uỷ, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế và nhân dân, với công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, thanh tra nhân dân. Phối hợp chặt chẽ công tác giám sát với công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, phản ánh, đề nghị, kiến nghị đối với tổ chức đảng và đảng viên. 

Bảy là: Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp mình; sự chỉ đạo, hướng dẫn của uỷ ban kiểm tra cấp trên; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong thực hiện công tác giám sát

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát của Đảng khi phát hiện những vấn đề mới, những nội dung hoặc đối tượng giám sát phức tạp, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra là chủ thể giám sát kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên về phương pháp cách thức tiến hành để triển khai thực hiện có hiệu quả, tránh để việc nhỏ chuyển thành việc lớn, sự việc đơn giản chuyển sang phức tạp.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ diện cấp ủy quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân có điều kiện phản ánh và tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ công tác giám sát. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy định của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Tăng cường giám sát việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, việc chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót khuyết điểm sau giám sát của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát.

Trần Thị Nguyệt
Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang
Nguồn: 
baotuyenquang.com.vn

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 282479

Đang Online : 36