nghiên cứu - trao đổi

Một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nội dung “3 phong trào” và “3 chương trình” của đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Ngày Đăng: 11/3/2019 11:13 Lượt xem: 104

        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang gồm 28 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số 7.827 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt tại 03 khối: khối xã, phường; khối trường học; khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp. Trong đó khối xã, phường có tổng số 2.217 ĐVTN sinh hoạt tại 295 thôn, xóm, tổ dân phố.
        Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của các phong trào hành động cách mạng là hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia. Đối với tổ chức Đoàn, phong trào thanh niên là đặc trưng nổi bật nhất, thể hiện vai trò đi đầu, xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ Thành đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các xã, phường đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thanh niên, đặc biệt là nội dung của “3 phong trào” và “3 chương trình” mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn (nhiệm kỳ 2017 – 2022) đề ra, với những kết quả đáng khích lệ:
        Đối với “3 phong trào” (gồm các nội dung: Phong trào thanh niên tình nguyện; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc). Các Đoàn xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” với những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong năm 2018 Đoàn xã, phường huy động trên 200 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông 750m cống, rãnh, kênh mương, tham gia sửa chữa đường giao thông tại xã Thái Long; tham gia thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng được trên 2.600m tại các xã Đội Cấn, An Khang, Thái Long; phối hợp xây mới được 01 Nhà văn hóa tại phường Minh Xuân; tham gia chỉnh trang tu sửa được 07 Nhà văn hóa tại các xã Lưỡng Vượng, An Tường, phường Tân Hà.
        Đoàn khối các xã, phường tích cực tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Duy trì tốt hoạt động của 61 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, đội cờ đỏ với 916 thành viên, 31 mô hình cổng trường trật tự an toàn giao thông, 13 tuyến đường thanh niên tự quản. Tổ chức thành công chương trình giao lưu văn nghệ "Thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc" năm 2018, trong đó huy động được 50 ĐVTN tham dự chương trình văn nghệ với 08 tiết mục trẻ trung, sôi nổi.
        Với “3 chương trình” (gồm các nội dung: Đồng hành với thanh niên trong học tập; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần): Đoàn xã, phường đã thành lập các nhóm tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 46 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh đến năm 2020. Phối hợp tổ chức đào tạo, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, cung cấp thông tin về lao động, việc làm và thị trường lao động cho thanh niên; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tăng cường công tác định hướng, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác dạy nghề cho ĐVTN khối nông thôn.
        Mặt khác, Đoàn khối xã, phường cũng đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống; giáo dục giới tính, kiến thức tiền hôn nhân, kiến thức làm cha mẹ, kiến thức phòng chống các tệ nạn xã hội… xây dựng các điểm vui chơi tại sân nhà văn hóa cho thanh thiếu nhi. Kết quả đã xây dựng được 07/13 điểm vui chơi trên địa bàn.
        Tuy nhiên kết quả triển khai phong trào chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; việc cụ thể hóa nội dung phong trào theo từng đối tượng nghề nghiệp, lĩnh vực công tác chưa thực sự được quan tâm thực hiện. Một số cơ sở Đoàn khối xã, phường thực hiện, các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân cơ bản các hạn chế trên là do nội dung của phong trào còn chồng chéo với một số phong trào khác. Thời gian dành cho các hoạt động của Đoàn còn nhiều khó khăn, một số hoạt động của Đoàn diễn ra vào thời gian trong giờ làm việc nên các Đoàn viên không tham gia được đầy đủ và khó đánh giá được kết quả cụ thể. Những tồn tại và hạn chế trên cùng với những khó khăn khách quan đã làm cho công tác Đoàn khối xã, phường chưa được như mong muốn. Nhằm nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của “3 phong trào” và “3 chương trình” tại Đoàn khối xã, phường trong thời gian tới, thiết nghĩ cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
        Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong nâng cao chất lượng các phong trào của Đoàn: Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên nắm tình hình, cho ý kiến chỉ đạo và kiểm tra đối với công tác thanh niên và phong trào Đoàn; hằng năm duyệt, cho ý kiến về chương trình, nhiệm vụ công tác thanh niên cùng cấp; định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban với Đoàn thanh niên để nghe báo cáo kết quả hoạt động đồng thời chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo; kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những thành tích tốt đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém; thực hiện tốt chế độ phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên và giới thiệu đảng viên tham gia ứng cử vào các chức danh chủ chốt của Đoàn.
        Hai là, tăng cường sự phối hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, phường với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp trong triển khai thực hiện phong trào Đoàn. Đối với cấp chính quyền cơ sở: Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động của phong trào thanh niên, nhất là kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn.
        Định hướng, giúp đỡ và tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên có điều kiện thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ tại địa phương thu hút nhiều lao động là ĐVTN tham gia. Động viên, khen thưởng kịp thời những đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn, sản xuất kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp trẻ làm kinh tế hiệu quả; chủ động xây dựng chương trình phối hợp với tổ chức Đoàn về công tác thanh niên; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tăng cường sức trẻ trong tham gia các hoạt động xã hội.
        Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội: Xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong phong trào thanh niên. Cùng với tổ chức Đoàn vận động, tập hợp, thu hút thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các phong trào ở địa phương.
        Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối xã, phường. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nòng cốt, nhất là Bí thư chi đoàn phải có năng lực tổ chức các phong trào, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn tiên phong trong mọi hoạt động của Đoàn.
        Bốn là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với trình độ, nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng thanh niên; tạo môi trường hấp dẫn, khơi dậy được sức mạnh, lòng nhiệt tình, tinh thần tình nguyện của thanh niên; cổ vũ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
 
Nguyễn Thị Khánh Anh
Khoa Dân vận

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 232455

Đang Online : 43