nghiên cứu - trao đổi

Giảm nghèo hiệu quả ở Tuyên Quang

Ngày Đăng: 26/11/2019 14:26 Lượt xem: 148

          Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình giảm nghèo đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của Tuyên Quang vượt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra.
          Qua 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Tuyên Quang đã giảm từ 27,81% năm 2016 xuống còn 15,38% năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,25% một năm, vượt mục tiêu giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, tính riêng các xã thuộc Chương trình 135 và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ giảm nghèo đạt hơn 6%/năm, vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
          Để có được những kết quả trên, tỉnh đã tiến hành rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nghèo; từ đó điều chỉnh các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo phù hợp. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giảm nghèo đến năm 2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo chung. UBND tỉnh phê duyệt, ban hành các quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo, phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng hỗ trợ giảm nghèo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, gắn với xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, như: hỗ trợ lãi suất tiền vay để các hộ tổ chức nuôi, trồng một số loại cây, con có giá trị kinh tế, có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa và chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi kết hợp xây hầm, bể bi-ô-ga bảo vệ môi trường.
          Cụ thể là, trong 2 năm từ 2016 – 2018, Tuyên Quang đã có gần 40 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm nhà ở, ổn định cuộc sống. Tỉnh cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho trên 100.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải quyết việc làm cho trên 60.000 lao động, trên 5.000 hộ được nhận khoán bảo vệ rừng với kinh phí trên 45 tỷ đồng, trên 300 km kênh mương bằng bê tông đúc sẵn được xây dựng góp phần nâng cao chất lượng tưới tiêu ruộng đồng… Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 386.928 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn và người dân ở khu vực đặc biệt khó khăn. Rà soát thẩm định báo cáo đề nghị UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 8/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho 34.283 hộ nghèo với 143.032 khẩu, kinh phí trên 13,5 tỷ đồng; triển khai giải ngân đợt I cho 239 hộ nghèo được các đơn vị tài trợ xóa nhà ở tạm, dột nát (thuộc chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2017), số tiền 5,975 tỷ đồng; cho 1.650  hộ nghèo và hộ chính sách vay 1.653 con bò theo chương trình  “vay bò trả bê”  …
          Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nhất là ở các huyện vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có tỷ lệ hộ nghèo lớn như xã Xuân Lập, Phúc Yên, Hồng Quang (Lâm Bình) Sinh Long (Na Hang) …  Để sớm hoàn thành mục tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống khoảng 10%; không còn hộ nghèo thuộc đối tượng hộ chính sách, người có công với cách mạng, trong thời gian tới, Tuyên Quang cần thực hiện một số giải pháp sau:
          - Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách về công tác giảm nghèo đồng thời thường xuyên rà soát nguyên nhân nghèo để có sự hỗ trợ phù hợp, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt quan tâm đến việc xóa hộ nghèo là gia đình chính sách.
          - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo, coi việc giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm vụ hàng năm.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác giảm nghèo, từ đó thúc đẩy họ tích cực, chủ động nỗ lực phát triển kinh tế.
         -  Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách hàng năm (bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương và hỗ trợ từ ngân sách trung ương), vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ các chương trình, dự án, vốn ODA để ưu tiên đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.
          - Tăng cường huy động nguồn lực của toàn xã hội chăm lo công tác giảm nghèo theo phương châm: Nhà nước tạo điều kiện về sinh kế, cộng đồng hỗ trợ còn bản thân người nghèo tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
          - Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn huyện nghèo được hưởng các điều kiện thuận lợi và ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành của nhà nước.
          - Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho người nghèo áp dụng vào sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
          - Tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm: đầu tư xây dựng mỗi huyện 01 cơ sở dạy nghề tổng hợp được hưởng các chính sách ưu đãi, có nhà ở nội trú cho học viên để tổ chức dạy nghề tại chỗ cho lao động nông thôn về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp; dạy nghề tập trung để đưa lao động nông thôn đi làm việc tại các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.
          - Các địa phương chủ động và từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh; chủ động khai thác, phát huy lợi thế về đất và rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là tăng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi.
          - Thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế, xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển đã từng bước được cải thiện, đời sống của nhân được nâng lên góp phần giảm nghèo bền vững tại địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.
          Dưới sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, công tác giảm nghèo ở Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu lớn, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống khoảng 10%; không còn hộ nghèo thuộc đối tượng hộ chính sách, người có công với cách mạng.
 
Thạc sĩ Trần Phương Linh
Giảng viên khoa Lý luận cơ sở
 
 
 

Tin mới nhất:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 550767

Đang Online : 902