Tin tức - Sự kiện ›› Tin tổng hợp

Hội nghị Trung ương 5: Kỳ vọng của nhân dân

Ngày Đăng: 10/5/2022 8:26 Lượt xem: 54

- Hội nghị Trung ương 5 được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức từ ngày 4 đến ngày 10-5. Hội nghị xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng về các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng Đảng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tuyên Quang, nhiều nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII được đông đảo các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm. 
 

Hội nghị Trung ương 5 tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định vào các nội dung gồm: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề quan trọng khác.
 


Đồng chí Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ
về những nội dung Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

 

Đồng chí Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ, những nội dung của hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đối với việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt đối với nội dung về đất đai, ngay từ khi mới thành lập, Đảng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này và đã tiến hành nhiều cuộc cải cách ruộng đất. Điểm nhấn là thực hiện chủ trương “Người cày có ruộng” đã kích động lòng dân, đưa giai cấp nông dân lên làm chủ ở nông thôn. Tuy nhiên trong quá trình quản lý đất đai trong giai đoạn hiện nay lại bộc lộ nhiều vấn đề nổi cộm. Để đất đai thực sự đem lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, đồng chí mong muốn hội nghị đề ra những chủ trương mới về vấn đề đất đai; có những cơ chế, chính sách phù hợp trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới. Việc khai thác đất đai phải dựa trên mức độ quy mô lớn, hiện đại, theo đó việc tích tụ đất đai là yếu tố đặt lên hàng đầu.

Về các nội dung xây dựng Đảng, đồng chí Ngụy Văn Thận chia sẻ, hội nghị lần này Trung ương sẽ có Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Ông mong muốn việc xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên cần phải xác định mỗi một đảng viên phải là hạt nhân, đảng viên tốt thì chi bộ tốt, đảng bộ tốt đúng như trong bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Phong trào xây dựng “đảng bộ bốn tốt”, “chi bộ bốn tốt”, “đảng viên bốn tốt” được phát động và duy trì thường xuyên ở nhiều nơi.
 

Đảng viên và người dân thôn 8, xã Kim Phú, (TP Tuyên Quang) theo dõi hội nghị trên truyền hình.
 

Đồng chí Triệu Đức Duyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Yên (Sơn Dương) chia sẻ, Hội nghị Trung ương 5 đã đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là hết sức sát với tình hình thực tế. Đối chiếu ngay tại địa phương cũng cho thấy, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tổ chức sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết trong sản xuất kinh doanh. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển.

Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao, chênh lệch với thành thị và giữa các vùng, miền còn lớn; tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, nhiều nơi chưa chú trọng đúng mức tới phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân... Tôi mong muốn hội nghị xem xét ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới. Trong đó các chính sách cần phải lấy người nông dân là ưu tiên hàng đầu, mỗi người nông dân cần phải được trang bị kiến thức đầy đủ đáp ứng được những yêu cầu trong sản xuất theo hướng hiện đại, nắm bắt thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Nói về nội dung kinh tế tập thể Hợp tác xã được thảo luận, xem xét tại Hội nghị Trung ương 5, đồng chí Đồng Mạnh Cường, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Hợp tác xã đã đánh giá cụ thể về những mặt được và những hạn chế sau 20 năm đổi mới. Các HTX cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng được nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân... Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn chưa đạt mức phát triển như mục tiêu, yêu cầu đề ra.
 

 Đảng viên và người dân tổ 8, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) theo dõi nội dung hội nghị trên Báo Tuyên Quang. 
 

Hoạt động hợp tác xã chưa trở thành phong trào để thu hút xã viên, hội viên. Năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao. Phần lớn các tổ hợp tác, hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp, lợi ích mang lại cho thành viên còn thấp... Tôi mong muốn hội nghị xuất phát từ thực tiễn, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chị Nông Thị Hằng, thành viên HTX Thanh niên Năng Khả (Na Hang) cho biết, qua thông tin của báo, đài tôi nắm được nội dung của Hội nghị Trung ương 5 bàn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến bản thân và các thành viên trong HTX. Vì vậy tôi mong muốn hội nghị sẽ có thêm nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các HTX phát triển có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện các thành viên HTX tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường... để HTX thực sự là động lực to lớn trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Có thể thấy rằng, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn và hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới. Vì vậy đã và đang thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm theo dõi, đặt rất nhiều kỳ vọng, thể hiện sự tin tưởng vào những chủ trương mới có tác động to lớn đưa đất nước phát triển theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1168299

Đang Online : 328