Giới thiệu về Trường ›› Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TUYÊN QUANG

Ngày Đăng: 18/3/2016 13:12 Lượt xem: 569

I. Vị trí chức năng, nhiệm vụ.
          1. Chức năng:
          - Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
          - Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang có chức năng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
           2. Nhiệm vụ.
          - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh nói trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác được tỉnh giao.
          - Đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương.
          - Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ  cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
          - Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện.
          - Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị, bồi dưỡng chuyên viên, cán sự và các chức danh tương đương.
          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị trong tỉnh.
          - Tổ chức nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.
          - Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. Tổ chức bộ máy.
          - Tổng biên chế: 60 cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức.
          - Ban Giám hiệu: 04 người (Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng)
          - 07 khoa, phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
          + Khoa lý luận Mác – Lênin:                                      10 người
          + Khoa Xây dựng Đảng:                                            07 người
          + Khoa Dân vận:                                                       05 người
          + Khoa Nhà nước và pháp luật:                                 07 người
          + Phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu:  05 người
          + Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị:                 12 người
          + Phòng Đào tạo:                                                     05 người

Tin mới nhất:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 264772

Đang Online : 113