Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Chuyên viên K71 Chuyên viên Học phần I: Kiến thức chung
Học phần II:  Kiến thức QLNN theo ngành và theo lãnh thổ
Học phần III: Các kỹ năng
Chuyên viên K70 Chuyên viên Học phần I: Kiến thức chung
Học phần II: Quản lý Nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ
Học phần III: Các kỹ năng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV, V.2 và phần VI (Từ ngày 18/8 đến ngày 02/11/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân Phần V.1, V.2 và V.3 (Từ ngày 02/8 đến ngày 10/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III,2 và phần IV (Từ ngayf05/8 đến ngày 03/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2 và phần IV (Từ ngày 05/8 đến ngày 08/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2 và phần VI (Từ ngày 05/8 đến ngày 25/9/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV, V.1 và V.2 (Từ ngày 05/8 đến ngày 02/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần I.1 và phần VI (Từ ngày 01/8 đến ngày 12/9/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội phần IV, V.2, VI (Từ ngày 01/8 đến ngày 19/9/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1,2 (Từ ngày 22/6/2019 đến ngày 17/8/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 26/7/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2 và VI (Từ ngày 11/6 - 28/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2 và VI (Từ ngày 10/6 - 21/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV (Từ ngày 04/6 - 28/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2 và V.1 (Từ ngày 03/6 - 20/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV (Từ ngày 04/6 - 28/6/2019)
Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K1 năm 2019 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2 và V.1,3 (Từ ngày 23/5/2019 đến ngày 28/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2 (Từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2, II.1,2 (Từ ngày 05/5 đến ngày 15/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần II.1,2 và III.1,2 (Từ ngày 27/3 đến 29/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở Phần V.2,3; Phần II.1,2 (Từ 16/4 đến 03/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần III.1,2 (Từ ngày 01/4 đến ngày 17/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần V.1,3 (từ 16/3 đến 27/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Phần II.1,2 và III.1,2 (Từ ngày 27/3 đến ngày 22/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần V.1,2,3 và I.1 (Từ ngày 28/3 đến ngày 07/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần V.3 và III.1,2 (Từ ngày 17/4 đến ngày 31/5/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1 (Từ ngày 06/5 đến ngày 05/6/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, 3 (Từ 19/3 đến 25/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Phần II.1,2 (từ 11/3 đến 28/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2, V.1 (từ 12/3 đến 10/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2 (từ 20/3 đến 12/4/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1,2 ( Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 28/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1 (Từ ngày 20/2/2019 đến ngày 12/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1 (từ 20/2/2019 đến 26/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1,2 (Từ ngày 20/2/2019  đến 15/3/2019)
Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K1 năm 2019 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Lịch học phần I.1 (từ ngày 20/2/2019 đến 20/3/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 107 - huyện Na Hang Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 104 - huyện Lâm Bình Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Phần I.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K 108 - huyện Chiêm Hóa Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K 105 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1

Trang: 1 2

Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 301627

Đang Online : 92