Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2024 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K3 năm 2024 Chuyên viên
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K2 năm 2024 Chuyên viên
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khoá 5 (Hệ tập trung) năm 2024 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 6
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 4 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Học phần 3
Học phần 12
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 2 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Học phần 8
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 1 (Hệ tập trung) Quản lý hành chính nhà nước Học phần 10
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 (Hệ không tập trung) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khoá 5 (Hệ tập trung) năm 2024 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 6
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khoá 5 (Hệ tập trung) năm 2024 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 3
Học phần 2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 4 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Học phần 8
Học phần 11
Học phần 13
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 (Hệ không tập trung) Kỹ năng lãnh đạo quản lý Học phần 11
Học phần 10
Học phần 5
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 1 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 6
Học phần 5
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 2 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 3
Học phần 2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 4 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 2
Học phần 5
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 (Hệ không tập trung) Kỹ năng lãnh đạo quản lý Học phần 11
Học phần 10
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 2 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 7
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2024 Chuyên viên chính
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K1 năm 2024 Chuyên viên
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 1 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 5
Học phần 6
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khoá 5 (Hệ tập trung) năm 2024 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 3
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 (Hệ không tập trung) Kỹ năng lãnh đạo quản lý Học phần 11
Học phần 10
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 2 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 7
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 4 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 2
Học phần 5
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 1 (Hệ tập trung) Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 2

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8254704

Đang Online : 1210