Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành) Phần VI
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Phần V.3
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở Phần V.3
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở Phần V.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 3/2021 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 7/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.2, II.1, II.2
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 2 Chuyên viên chính Phần I: Nền hành chính nhà nước
Phần II: QLNN theo ngành và lãnh thổ
Phần III: Kỹ năng cơ bản
Lớp Bồi dưỡng viên chức lãnh đạo cấp phòng khóa 5 năm 2021 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng viên chức lãnh đạo cấp phòng khóa 4 năm 2021 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa 1 Chuyên viên chính Phần I: Nền hành chính nhà nước
Phần II: Những kĩ năng cơ bản
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 3/2021 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2, V.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, VI
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K79 Chuyên viên Phần I: Kiến thức chung
Phần II: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
Phần III: Các kĩ năng
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K78 Chuyên viên Phần I: Kiến thức chung
Phần II: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
Phần III: Các kĩ năng
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K77 Chuyên viên Phần I: Kiến thức chung
Phần II: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
Phần III: Các kĩ năng
Lớp Bồi dưỡng viên chức lãnh đạo cấp phòng khóa 3 năm 2021 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng viên chức lãnh đạo cấp phòng khóa 2 năm 2021 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 7/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K76 Chuyên viên
Lớp Bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (Lớp 5) Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
Lớp Bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (Lớp 4) Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
Lớp Bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (Lớp 3) Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
Lớp Bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (Lớp 2) Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
Lớp Bồi dưỡng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (Lớp 1) Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 7/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2, III.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2, III.1, VI
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 3/2021 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2, IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần I.2, IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần I.1, I.2 và phần II
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 3/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 917953

Đang Online : 351