Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 3 năm 2020 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương các cơ quan thuộc và trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thành phố khóa I, II Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương các cơ quan thuộc và trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thành phố khóa IV Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương các cơ quan thuộc và trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thành phố khóa I Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 3 năm 2020 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 2 Chuyên viên chính
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 2 Chuyên viên chính
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần V.1, V.2, V.3, VI
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2, V.3, VI
Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 74 Chuyên viên
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 2 năm 2020 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2, V.3, VI
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2, V.3, VI
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2, V.3, VI
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở Phần V.1, V.2, V.3, VI
Chuyên viên chính khóa 1/2020 Chuyên viên chính
Chuyên viên K75 Chuyên viên
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 2 năm 2020 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng  Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K1 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần III.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần I.2
Phần II.1
Phần II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phần I.2
Phần II.1
Phần II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 + 1/2 K4 - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 + 1/2 K4- 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 - 2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2B - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 - 2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần Kinh tế chính trị
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 A - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần Kinh tế chính trị
Chuyên viên K73 Chuyên viên Phần IIII: Các kĩ năng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 690185

Đang Online : 271