Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Chuyên viên chính khóa 1/2020 Chuyên viên chính Học phần 1: Nền hành chính nhà nước
Học phần 2:  QLNN theo ngành và lãnh thổ
Học phần 3: Những kĩ năng cơ bản
Chuyên viên K75 Chuyên viên Học phần 1: Kiến thức chung
Học phần 2: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
Học phần 3: Các kĩ năng
Chuyên viên K75 Chuyên viên
Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khóa 2 năm 2020 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng  Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 74 Chuyên viên Học phần 1: Kiến thức chung
Học phần 2: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
Học phần 3: Các kĩ năng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Phần III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K1 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần III.1
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần I.2
Phần II.1
Phần II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phần I.2
Phần II.1
Phần II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 + 1/2 K4 - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 + 1/2 K4- 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 - 2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2B - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 - 2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần Kinh tế chính trị
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5-2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 A - 2020 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2
lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-2020 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần Kinh tế chính trị
Chuyên viên K73 Chuyên viên Phần IIII: Các kĩ năng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 1: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Học phần 2: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Phần Dân số
Chuyên viên chính Chuyên viên chính Học phần1
Học phần2
Học phần 3
Chuyên viên K72 Chuyên viên Học phần I: Kiến thức chung
Học phần II: Kiến thức QLNN theo ngành và theo lãnh thổ
Học phần III: Các kĩ năng
Chuyên viên K71 Chuyên viên Học phần I: Kiến thức chung
Học phần II:  Kiến thức QLNN theo ngành và theo lãnh thổ
Học phần III: Các kỹ năng
Chuyên viên K70 Chuyên viên Học phần I: Kiến thức chung
Học phần II: Quản lý Nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ
Học phần III: Các kỹ năng
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1 Nghiên cứu thực tế Nghiên cứu thực tế
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K111 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV, V.2 và phần VI (Từ ngày 18/8 đến ngày 02/11/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110 Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân Phần V.1, V.2 và V.3 (Từ ngày 02/8 đến ngày 10/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III,2 và phần IV (Từ ngayf05/8 đến ngày 03/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K5 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2 và phần IV (Từ ngày 05/8 đến ngày 08/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K4 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2 và phần VI (Từ ngày 05/8 đến ngày 25/9/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3 Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội Phần IV, V.1 và V.2 (Từ ngày 05/8 đến ngày 02/10/2019)
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K2 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần I.1 và phần VI (Từ ngày 01/8 đến ngày 12/9/2019)

Trang: 1 2 3

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 550773

Đang Online : 908