Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 7/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2, III.1
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2, III.1, VI
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 3/2021 Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần II.1, II.2, IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần I.2, IV
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần III.1, III.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phần I.1, I.2 và phần II
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 3/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 5/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 4/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 2/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2
Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 1/2021 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phần I.1, I.2

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 813807

Đang Online : 155