Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2022 Đồi tượng 4 Huyện Yên Sơn
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2022 Đồi tượng 4 Huyện Hàm Yên
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2022 Đồi tượng 4
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam Học phần 6
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Kỹ năng lãnh đạo quản lý Học phần 11
Học phần 7
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành) Học phần 12
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2022 Đồi tượng 4 Lớp đối tượng 4 huyện Hàm Yên
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2022 Đồi tượng 4
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2022 Đồi tượng 4
Cập nhật kiến thức đối tượng 4
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Xây dựng Đảng
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Kỹ năng lãnh đạo quản lý
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Xây dựng Đảng
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Quản lý hành chính nhà nước
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 2/2022 Chuyên viên chính
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Học phần 9
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Học phần 8
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 1/2022 Chuyên viên chính
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khoá 81 Chuyên viên - Kiến thức chung
- Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
- Các kỹ năng
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khoá 80 Chuyên viên - Kiến thức chung
- Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ
- Các kỹ năng
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 năm 2022 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I. Nội dung cơ bản của CNDV biện chứng
II. Nội dung cơ bản của CNDV lịch sử
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 2 năm 2022 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
II. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khóa 1 năm 2022 Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin I. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng
II. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Thông báo

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1267021

Đang Online : 178