Lịch học

     Tra cứu lịch học

Nội dung:
Năm học:
Lớp học:
Môn học:

Lớp Môn học Nội dung File đính kèm
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 3
Học phần 11
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 ( hệ tập trung) năm 2023 Quản lý hành chính nhà nước
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K1 hệ tập trung năm 2023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 ( hệ tập trung) năm 2023 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K1 hệ tập trung năm 2023 Quản lý hành chính nhà nước
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 ( hệ tập trung) năm 2023 Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K1 hệ tập trung năm 2023 Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)
Lớp Bồi dưỡng đối với viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng khoá 2 năm 2023 Quản lý cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng đối với viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng khoá 1 năm 2023 Quản lý cấp phòng
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K1 hệ tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 ( hệ tập trung) năm 2023 Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Lớp Bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 2 năm 2023 Quản lý cấp phòng
Lớp Bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2023 Quản lý cấp phòng
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Học phần 5
Học phần 12
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K1 hệ tập trung năm 2023 Kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Học phần 2
Học phần 7
Lớp Trung cấp lý luận chính trị Khóa 3 ( hệ tập trung) năm 2023 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 4
Học phần 2
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 2 năm 2023 Chuyên viên
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1 năm 2023 Chuyên viên
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K2 hệ không tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh Học phần 4
Học phần 9
Học phần 8
Lớp Trung cấp lý luận chính trị K1 hệ tập trung năm 2023 Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử Học phần 1
Học phần 4
Học phần 9
Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2023 Chuyên viên chính

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3884819

Đang Online : 2673