Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Giới thiệu sách

Ngày Đăng: 13/2/2020 15:56 Lượt xem: 211

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ
Tác giả: ThS. Lê Trung Kiên
NXB: Lao động, 2018
Mã số tra cứu: 4.690
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại không thể phai mờ: Giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.
Nội dung cuốn sách gồm 6 phần:
Phần I: Điều kiện lịch sử - xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Gồm 5 chương: Giai đoạn Việt Nam đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới lần thứ nhất: Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông nghiệp lạc hậu. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối nội đối ngoại bảo thủ… không mở ra khả năng cho Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Vì vậy, đã không phát huy được những thế mạnh của dân tộc, không tạo ra tiền lực vật chất và tinh thần bảo vệ tổ quốc, chống lại âm mưu xâm lược của chủ nghĩa phương Tây... Dưới sự áp bức bóc lột của thực dân một số phong trào dân tộc đã hình thành như: phong trào của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh; phong trào của công nhân nhà máy đèn Hà Nội.., phong trào nông dân Yên Thế… nhưng đều không thành công. 
Phần II: Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam
Gồm 2 chương: Về cơ sở lý luận và thực tiễn tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải có Đảng; quá trình tìm đường cứu nước và đến với chủ nghĩa Mác - Lênin của Nguyễn Ái Quốc; ý nghĩa và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người vạch ra Cương lĩnh cách mạng, định hướng cho cách mạng Việt Nam đi từ Cách mạng Dân tộc dân chủ Nhân dân tiến lên Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người khẳng định sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng quần chúng nhân dân phải được giác ngộ thì mới trở thành lực lượng to lớn như nhiều chiếc đũa bó thành một bó, chứ không phải “mỗi chiếc một nơi”…
Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Gồm 6 chương: nêu vấn đề của Đảng cầm quyền và nguyên tắc hoạt động của Đảng; quan điểm của Hồ Chí Minh về đảng viên tốt và một số vấn đề đặt ra đối với công tác cán bộ và mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay... Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cách mạng chân chính, một bộ phận tham mưu sáng suốt và kiên cường của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. ..
Phần IV: Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh
Gồm 4 chương: nêu khái niệm, phân tích nguồn gốc cơ sở lý luận và thực tiễn qua từng giai đoạn. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội và trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay..
Trong từng giai đoạn tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những chân lý bền vững, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam trước kia cũng như hiện nay kiểm nghiệm và xác nhận. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có giá trị bền vững, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Phần V: Những mốc son lịch sử qua các kỳ Đại hội Đảng
Nội dung các kỳ đại hội Đảng theo từng mốc thời gian cụ thể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 3/1935) đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ ngày 12 - 19/01/2011)
Trong từng kỳ Đại hội, Đảng ta đã nêu ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: củng cố và phát triển đảng, chống chiến trang đế quốc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc..
Phần VI: Hỏi - Đáp những vấn đề căn bản về Đảng & Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trải qua 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thể hiện đầy đủ vai trò là ngọn cờ tập thể trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là người “cầm lái” kiên định - sáng suốt để người Việt Nam có thể tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tác giả: TS. Đặng Văn Tin; PGS,TS Trần Khắc Việt
NXB: Lý luận Chính trị, 2019
Mã số tra cứu: 5.834
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn liền với dân tộc và nhân dân. Những thắng lợi, thành tựu mà cách mạng Việt Nam đạt được trong gần 90 năm qua đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng được nhân dân suy tôn là người lãnh đạo của mình, bởi nhân dân thấy rõ chỉ có Đảng mới có khả năng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chủ yếu về Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay.
 Nêu khái niệm, nội dung, vai trò, mối quan hệ và các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đảng và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, Đảng phục vụ nhân dân chịu sự giám sát của nhân dân hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về  những quyết định của mình giai đoạn hiện nay: thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra.
Chương 3: Yêu cầu và những giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về  những quyết định của mình đến năm 2030


HỒ CHÍ MINH NHÀ YÊU NƯỚC VĨ ĐẠI
Tác giả: GS. Song Thành
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
Mã số tra cứu: 5.720                              
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất,  Người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong hàng triệu trái tim của bao thế hệ người Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng. Cả cuộc đời chỉ vẹn trong chữ “dân”, yêu dân tộc, yêu nhân dân, hạnh phúc, vui sướng khi nhân dân được cơm no, áo ấm.
Nội dung cuốn sách gồm 11 câu chuyện xuyên suốt cuộc đời hoạt động của Nguyễn Tất Thành với ý chí và nghị lực phi thường, một mình tiến hành cuộc trường chinh đi tìm con đường cứu nước, đến khi trở về xây dựng phong trào và tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám,  cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ… Đó là sự nghiệp gian nan, cực khổ nhưng vô cùng vinh quang.
- Nguyễn Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu nước
- “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ” 
 - Quan điểm độc lập, sáng tạo về con người cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa của Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh: “Tôi vẫn là tôi ngày trước - một người yêu nước”
- “Huyền thoại kép” Hồ Chí Minh: Người Cộng sản - yêu nước
-  Mấy nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh
-  Phương pháp luận Hồ Chí Minh
-  Phong cách Hồ Chí Minh
-  Nâng cao chất lượng tư duy theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh
-  Đẩy mạnh đổi mới toàn diện đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển của chúng ta
- Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ tiên phong trong phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa.

Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu
 

Các tin liên quan:

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 685959

Đang Online : 1