Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Giới thiệu sách

Ngày Đăng: 27/5/2020 16:28 Lượt xem: 114

70 NĂM TÁC PHẨM CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
NXB: Chính trị quốc gia, 2019
Mã số tra cứu: 5.867
Đã 70 năm đã qua, nhưng tác phẩm Cần kiệm liêm chính vẫn giữ nguyên tính thời sự và có giá trị lý luận - thực tiễn sâu sắc. Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong tác phẩm không chỉ có ý nghĩa trong công cuộc xây dựng đời sống mới và thi đua ái quốc lúc bấy giờ, mà còn đặc biệt có ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Nội dung cuốn sách gồm 31 bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh.  Phân tích, làm rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm như: giá trị trường tồn của tác phẩm Cần kiệm liêm chính đối với việc xây dựng đạo đức mới hiện nay; từ chữ liêm trong tác phẩm Cần kiệm liêm chính về phòng chống sự suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên hiện nay; tác phẩm Cần kiệm liêm chính với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…
Những bài viết trong cuốn “70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, làm rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần khắc phục những khuyết điểm, sai lầm về mặt đạo đức cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
( GIAI ĐOẠN 1960 - 1969)
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (biên soạn)
NXB: Chính trị quốc gia, 2013
Mã số tra cứu: 4.953
Cuốn sách lấy mốc thời gian từ năm (1960 - 1969) ghi lại hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ lịch sử. Ngày17/7/1966, Người đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước với tinh thần: " Không có gì quý hơn độc lập tự do!", hàng triệu đồng bào, chiến sỹ đã nghe theo lời kêu gọi vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, vững chí, anh dũng tiến lên, quyết chiến, quyết thắng trong lúc giặc Mỹ điên cuồng bắn phá  hai miền Nam -  Bắc. Lời kêu gọi của Người đã trở thành lời hịch lịch sử, bài học muôn đời của dân tộc ta… Người khẳng định trước nhân dân thế giới: “ Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình, hoà bình thực sự, hoà bình trong độc lập, chứ không phải thứ hoà bình giả hiệu, "hoà bình" kiểu Mỹ”.
Qua từng trang sách giúp bạn đọc hình dung được những hoạt động của Người diễn ra theo năm tháng, ngày giờ, địa điểm và nội dụng cụ thể. Tư tưởng và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh lấy dân tộc và con người làm điểm xuất phát, làm địa bàn hoạt động, làm động lực và mục tiêu. Người đã thực hiện nhiều hoạt động chỉ đạo xây dựng kế hoạch Nhà nước, nêu ra những biện pháp cụ thể trong từng thời kỳ. Tập trung xây dựng hậu phương lớn miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hai miền đất nước. Từng bước đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ - ngụy ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.
Không có gì quý hơn độc lập, tự do - đã trở thành chân lý của mỗi quốc gia, dân tộc, đó là lòng yêu nước sáng ngời chính nghĩa cũng như ý nghĩa quốc tế cao cả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự chỉ đạo sáng suốt, khéo léo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
 
VÕ NGUYÊN GIÁP - TIỂU SỬ

Tác giả: PGS.TS Phạm Ngọc Anh (chủ biên)
NXB: Chính trị quốc gia, 2019
Mã số tra cứu: 5.868
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 103 năm tuổi đời và hơn 70 năm dành chọn cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Đại tướng luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, dĩ công vi thượng, sống giản dị, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng của Tổ quốc của Nhân dân lên trên hết. Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam trong suốt thế kỷ XX.
Nội dung sách gồm 9 chương:
Chương 1: Quê hương gia đình tuổi trẻ (1911-1939)
Chương 2: Xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành cách mạng Tháng Tám (1940-1945)
Chương 3: Tham gia lãnh đạo củng cố chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng Tháng Tám và xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (1945 - 1946)
Chương 4: Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam trong khánh chiến chống Pháp (1947-1954)
Chương 5: Đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam (1954-1964)
Chương 6: Tham gia lãnh đạo xây dựng, bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1965-1975)
Chương 7: Hoạt động và cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và chấn hưng đất nước (1976-1991)
Chương 8: Những năm tháng cuối đời (1992-2013)
Chương 9: Chân dung một nhân cách văn hóa cao đẹp.
Qua từng chương của cuốn sách cho bạn đọc hình dung rõ hơn về chân dung của một vị tướng tài ba, một người cộng sản bản lĩnh, kiên trung, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Những cống hiến lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng dân, là vị tướng của dân, mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.
  
BÁO CÁO 10 NĂM THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH 2011
Tác giả: Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII
NXB: Chính trị quốc gia, 2020
Mã số tra cứu: 5.869
Trong 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng ngày càng được thực hiện hóa; việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp đạt kết quả quan trọng; quyền dân chủ được Hiến pháp khẳng định và thực hiện tốt hơn; quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ toàn diện; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả thiết thực…
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt hạn chế, cả trong nhận thức lẫn trong hoạt động thực tiễn dẫn đến một số mục tiêu đề ra trong Cương lĩnh 2011 chưa thực hiện được. Qua đó trong Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 đã tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ những vấn đề cơ bản về quan điểm đường lối chiến lược, đề xuất những định hướng, giải pháp xây dựng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
 
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 592121

Đang Online : 169