Khoa học - Thông tin - Tư liệu

GIỚI THIỆU SÁCH

Ngày Đăng: 4/12/2020 10:14 Lượt xem: 180

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
Tác giả: Báo Tuyên Quang
NXB: Tuyên Quang, 2020
Sau Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thi đua vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Để tôn vinh những điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.  Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giao Báo Tuyên Quang biên soạn và xuất bản cuốn sách “Những điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020”.
Cuốn sách gồm 54 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của các nghành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh như: Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong các phong trào thi đua yêu nước; Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dẫn dắt cuộc sống của tôi; Người “vá màu xanh” cho đất; “Sống trên đời cần một tấm lòng”; Bám bản gieo chữ; “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”… Với cách thể hiện súc tích, sinh động, mỗi bài viết nhằm tôn vinh những con người tiêu biểu, những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong đời sống xã hội. Những tấm gương bình dị được tôn vinh góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào, vượt mọi khó khăn  như câu nói của Bác “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
 
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP CHIẾN LƯỢC ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ
Tác giả: Bộ nội vụ - Tạp chí Tổ chức nhà nước
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2020
Công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Trong đội ngũ cán bộ nói chung, các bộ cấp chiến lược nói riêng là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quan trọng trong bộ máy tổ chức Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
Nội dung sách gồm 4 phần:
Phần 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Phần 2: Đổi mới công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp chiến lược.
Phần 3: Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược.
Phần 4: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm tra, giám sát quyền lực đối với công tác cán bộ và cán bộ cấp chiến lược.
Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu về: xây dựng đội cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ… Mỗi bài viết phân tích, đánh giá về vị trí, vai trò, những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế. Qua đó đề xuất những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 – 1946 (Văn kiện Đảng và Nhà nước)
Tác giả: Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước
NXB: Lý luận chính trị, 2020
Cách mạng Tháng Tám 1945 đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến, đánh tan xiềng xích thực dân, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra bước ngoặc vĩ đại của cách mạng. Dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới với tư cách và vị thế một quốc gia - dân tộc có độc lập, có chủ quyền.
Nội dung sách gồm 4 phần:
Phần 1: Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Các tác giả đã giới thiệu về cuộc cách mạng Tháng Tám 1945, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc với nội dung: chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời và bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Phần 2: Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Làm rõ quá trình xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy nhà nước, chống thù trong giặc ngoài, khắc phục khó khăn về kinh tế, xây dựng và phát triển văn hóa giáo dục, củng cố an ninh, quốc phòng và ngoại giao.
Phần 3: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Làm rõ nội dung về sự chuẩn bị tổ chức Tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước, bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội, bản Hiến pháp đầu tiên - được ban hành và thực thi…
Phần 4: Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập (1946)
Tập hợp những tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, hoạt động của Quốc hội và Chính phủ với Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hàng loạt sắc lệnh được ban hành, từng bước tháo giỡ những khó khăn, vướng mắc. Khẳng định vai trò của Đảng là tất yếu, đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

XÂY DỰNG TÒA ÁN NHÂN DÂN XỨNG ĐÁNG LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CÔNG LÝ, LẼ PHẢI VÀ NIỀM TIN 
Tác giả: PGS,TS Nguyễn Hòa Bình
NXB: Chính trị quốc gia sự thật, 2020
Theo quy định của Hiến pháp, Tòa án của nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích của tổ chức, cá nhân…
Nội dung sách gồm 3 phần:
Phần 1: Tăng cường xây dựng Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân.
Phần 2: Đẩy mạnh cải cách tư pháp, đổi mới tư duy, phương pháp, áp dụng các giải pháp đột phá trong hoạt động của Tòa án nhân dân.
Phần 3: Tòa án nhân dân chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Cuốn sách đã làm rõ các nội dung về: Nâng cao chất lượng xét xử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ Thẩm phán chuyên nghiệp, tận tụy, liêm chính. Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển hệ thống Tòa án nhân dân, đồng thời nêu bật những thành tựu trong thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và định hướng quan trọng cải cách tư pháp ở nước ta giai đoạn mới và sự hợp tác chặt chẽ của Tòa án ba nước Việt Nam - Campuchia – Lào; việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển Tòa án điện tử, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phương châm “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng và công lý”…
 
Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng TC, HC, TT, TL
 
 
 

Các tin liên quan:

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 813801

Đang Online : 149