Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giảng viên Trường Chính trị với việc đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày Đăng: 29/7/2022 17:58 Lượt xem: 313

Tóm tắt bài viết:
          Đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi giảng viên trường Chính trị trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
****
          Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. Cùng với đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[1]. Bởi vậy, Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[2]. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh đã được minh chứng và thể hiện trọn vẹn trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người - là điều thiêng liêng, tôn kính mà bất cứ người Việt Nam nào cũng biết đến và trân trọng. Đối với bạn bè thế giới, có lẽ hiếm có vị lãnh tụ nào nhận được sự ủng hộ, suy tôn và ngưỡng mộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thể hiện một tinh thần quốc tế trong sáng, một tình bạn thủy chung sâu sắc, một trách nhiệm chung vì hạnh phúc của con người đối với tất cả các dân tộc và các quốc gia trên thế giới.
          Trong thời gian qua, các thế lực thù địch và phản động đã tung ra những chiêu bài tinh vi, thâm độc, sử dụng mọi thủ đoạn nhằm bôi nhọ, hạ bệ danh dự và uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bôi đen một số thông tin về đời tư, gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấu kết với Đài truyền hình phát thanh tiếng Việt ở nước ngoài có tư tưởng chống cộng cực đoan để đăng tải các bài viết với những luận điệu cho rằng: Hồ Chí Minh có thân thế không rõ ràng, đời tư không trong sáng, một nhà dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi. Chúng sử dụng nhiều chiêu bài phủ nhận giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh với quan điểm cho rằng đó là sự “du nhập tư tưởng ngoại lai” vào Việt Nam, là sự sao chép máy móc, giáo điều chủ nghĩa Mác-Lênin vì chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ thích hợp với phương Tây, qua đó chúng muốn tách rời mối quan hệ biện chứng giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin.
          Để “minh chứng” cho luận điệu nêu trên, chúng sử dụng những hình ảnh cắt ghép, lời bình luận tiêu cực trên các kênh thông tin và mạng xã hội như Youtube, các trang web trên Internet, Zalo, Instagram… Mục đích của chúng là phủ nhận tính nhân văn, phủ nhận công lao to lớn, phủ nhận con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sáng suốt lựa chọn. Chúng kích động, kêu gọi, dụ dỗ người dân Việt Nam tẩy chay việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động. Những luận điệu chúng đưa ra là bịa đặt, vu khống, không đúng đắn, “đâm chọc” sự thật… gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân.
          Trước những luận điệu xuyên tạc đó, từ trách nhiệm và vị trí việc làm của mỗi giảng viên trường Chính trị trong việc phản bác các quan điểm không đúng đắn về thân thế, sự nghiệp và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:
          Một là: Mỗi giảng viên trường Chính trị cần tích cực, rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Tích cực nghiên cứu tìm hiểu và trao đổi thông tin để ngày càng hiểu biết rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó có cơ sở khoa học bảo vệ và đấu tranh với những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới”; nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đảng viên, giảng viên.
           Hai là: Thông qua các bài giảng, đặc biệt những bài giảng về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi giảng viên cần định hướng rõ nội dung nghiên cứu cho người học. Đồng thời, người giảng viên bên cạnh kiến thức chuyên môn cần có phương pháp, nghiệp vụ sư phạm để phân tích, làm rõ tính đúng đắn, khoa học, sáng tạo, phù hợp của tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn Việt Nam. Qua đó, chứng minh và khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta.
          Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, mỗi giảng viên cần tích cực tham gia viết bài khoa học có chất lượng đăng trên các trang thông tin, báo, tạp chí lý luận Trung ương như: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận Chính trị, dangcongsan.vn.. để góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
           Ba là: Có trách nhiệm trong trong việc chia sẻ, bình luận các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Mạng xã hội đã, đang giúp thế giới và mọi người trở nên gần nhau hơn, song mạng xã hội cũng trở thành một “công cụ đắc lực” cho các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện việc “bóp méo, xuyên tạc” sự thật nhằm xóa bỏ, phủ nhận và giảm niềm tin của nhân dân, của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, cần phải thật sự tỉnh táo nhận diện các thông tin xấu, độc, được đăng tải trên mạng xã hội, khi nhận diện được cần phải có thái độ đúng đắn, bản lĩnh và dám lên tiếng phản bác các thông tin bịa đặt, sai sự thật.
           Bốn là: Tại địa phương nơi sinh sống, mỗi giảng viên cần có và cần tạo nên được mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tham gia nhiệt tình các hoạt động ở cơ sở. Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, chia sẻ tới những kênh thông tin chính thống như các trang web, kênh truyền hình Trung ương… để người dân có những nguồn thông tin xác thực, tránh chia sẻ, bình luận, hoang mang trước những “fake new” (tin giả)… Làm tốt điều này sẽ góp phần thực hiện hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - trong đó bảo vệ những giá trị về sự nghiệp, cuộc đời, tư tưởng Hồ Chí đối với cách mạng Việt Nam./.
 
Thạc sĩ Triệu Thị Bạch Vân
Giảng viên khoa Lý luận cơ sở

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2011, tập 15, tr.625
2. http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phong-va-chong-su-xuyen-tac-tu-tuong-ho-chi-minh-133065
3. https://nhandantv.vn/khong-the-xuyen-tac-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-d106690.htm
4. Văn kiện ĐH ĐB Toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011)
 
 

[1] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện ĐH ĐB toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.88
[2] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 51, Nxb Chính trị Quốc gia- Sự thật , tr.33
 

Tin mới nhất:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiến số 1 năm 2023

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1535704

Đang Online : 25