Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày Đăng: 18/5/2023 15:7 Lượt xem: 658

          Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam. Người đã đi xa nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá trong đó có tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Description: Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  từ năm 2007 đến năm 2020           Vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh là gì? Nói một cách vắn tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, hay hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng, con đường đi lên của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng đó là Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công vô tư. Đạo đức cách mạng cũng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biêt quan tâm để giáo dục, rèn luyện cho mỗi cán bộ, đảng viên; Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân, là đầy tớ của dân chứ không phải và không được lên mặt làm “quan cách mạng”. Như vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Tại Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khẳng định: “việc học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân”.
          Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Trường Chính trị thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng. Trước hết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện học tập các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (15/5/2016) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường như: xây dựng Quy định số 05-QĐi/TCT về giao việc đột phá, đổi mới đối với Trưởng, phó khoa, phòng, viên chức, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang; Đề án số 02-ĐA/TCT về Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới; triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030; Quán triệt tới 100% các Chi bộ khoa, phòng và đảng viên được học tập và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Với mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên việc phấn đấu, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong đó là tác phong làm việc có trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giảng viên thường xuyên đưa nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...vào giảng dạy trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường. Thực hiện việc học và làm theo Bác thể hiện sự trách nhiệm, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như của các khoa, phòng trong nhà trường với những phần việc cụ thể. Ghi nhận kết quả đó, nhiều tập thể và cá nhân của Nhà trường đã được cấp trên biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 có 01 tập thể, 01 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen, 01 cá nhân được tỉnh biểu dương; năm 2022 có 01 tập thể được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen, 01 cá nhân được Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen; năm 2023 có 01 tập thể, 01 cá nhân được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen, 01 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.
          Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt với mỗi cán bộ, đảng viên. Thiết nghĩ, để tiếp tục thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, cần phải luôn xác định rõ nội dung học tập, làm theo Bác trong công việc, nhiệm vụ được giao của mình. Học tập Bác là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Qua đó, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa lời nói, việc làm, tư tưởng và hành động, hoàn thiện chính mình, tuyệt đối trung thành với  mục tiêu, lý tưởng cách mạng, gắn bó với nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Làm theo Bác là tạo chuyển hóa mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng chính những công việc, phần việc cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần cống hiến công sức của mình vào xây dựng phát triển đất nước. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách, tác phong trong công tác, sinh hoạt thường ngày. Sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên sẽ góp phần lan tỏa và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc.
          Mỗi độ tháng 5 về, người dân Việt Nam đều hướng về ngày kỷ niệm đặc biệt, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, “Người là cha, là bác, là anh” của biết bao triệu người. Nhớ về Bác, không chỉ trong cảm xúc, trong nhận thức mà cả trong hành động, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới đang đặt ra. Đồng thời, việc học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện có trách nhiệm cũng sẽ là yếu tố quan trọng để góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... Khi mỗi cá nhân là một “bông hoa đẹp” sẽ tỏa hương sắc của mình để góp nên cả vườn hoa đẹp - đó cũng là sự thể hiện tình cảm của mình với Bác kính yêu./.
 
Thạc sĩ Triệu Thị Bạch Vân
Khoa Lý luận cơ sở
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8178631

Đang Online : 762