Đảng - Đoàn thể ›› Đảng ủy

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày Đăng: 19/8/2016 9:44 Lượt xem: 706

         Sáng 18/8/2016, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XII của Đảng. Tham gia hội nghị có: 12 đồng chí cán bộ, đảng viên công tác ở các phòng chức năng.
 
Đồng chí Đỗ Cao Quang - Phó Hiệu trưởng, báo cáo viên cấp tỉnh trình bày nội dung các báo cáo trong văn kiện đại hội XII của Đảng
         Đồng chí Đỗ Cao Quang - Phó Hiệu trưởng, báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu và quán triệt các nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XII của Đảng về: Chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay” và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 năm 2016 – 2020; Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUK ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
         Đồng chí Đỗ Cao Quang nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cần nêu cao trách nhiệm , tập trung nghiên cứu, học tập, viết thu hoạch cá nhân thể hiện rõ nhận thức chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 Đỗ Thị Phương Điệp
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5839528

Đang Online : 1213