học tập & làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Công đoàn Trường Chính trị làm theo lời Bác Hồ dạy

Ngày Đăng: 27/7/2019 10:2 Lượt xem: 229

        Ngày 28/7/1929 Đại hội đại biểu Công hội đỏ Bắc kỳ lần thứ nhất họp tại trụ sở của Tổng công hội đỏ Bắc kỳ số 15 Hàng Nón, Hà Nội đã nhất trí thông qua Chương trình, Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Tổng công hội đỏ Bắc kỳ. Sự kiện thành lập Tổng công hội đỏ Bắc kỳ là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam. Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 25/8/1983, Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 28/7/1929 là ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đến nay Công đoàn Việt Nam vừa tròn 90 năm xây dựng và phát triển.
        Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là sự quan tâm chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        Trước hết, Hồ Chí Minh nhấn mạnh về chức năng của công đoàn đó là tập hợp, giáo dục công nhân, người lao động tạo thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và xây dựng đất nước; vận động công nhân, người lao động thi đua sản xuất, tiết kiệm, làm ra nhiều của cải cho đất nước. Muốn vậy, “Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi thế, công đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu: công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân ”.
[1], Hồ Chí Minh khẳng định: “Công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức vững vàng, có nhiệm vụ giữ gìn quyền lợi cho công nhân và giúp cho chính phủ trong việc xây dựng đất nước[2]. Hiện nay, tổ chức Công đoàn vẫn đóng vai trò quan trọng trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[3].
        Bên cạnh đó, công đoàn có nhiệm vụ rất quan trọng là chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của công nhân, người lao động được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động. Phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân, viên chức[4]. Ngay từ thời kỳ ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã rất chú ý đến chức năng của tổ chức công hội là bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cụ thể trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, năm 1927, Người chỉ rõ: “Tổ chức Công hội trước hết là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho Quốc dân, giúp cho thế giới[5]. Đến nay chức năng cơ bản của công đoàn vẫn là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, điều này được thể hiện rõ trong Điều 10, Hiến pháp năm 2013 Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”.
        Để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới vai trò của người cán bộ làm công tác công đoàn. Người khẳng định: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt
[6]. Người cán bộ nói chung và người cán bộ công đoàn “phải đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Chống thói kèn cựu, suy bì, luôn luôn cố gắng tiến bộ làm tròn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho”. Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết các lĩnh vực, tham gia lao động gần gũi công nhân, viên chức, phải biết dựa vào quần chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng thì mới làm tròn được nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của đoàn kết trong tổ chức công đoàn, Người cho rằng “muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đi ngũ cán bộ công đoàn phải đoàn kết, nhất trí” từ đó, người cán bộ công đoàn trở thành nòng cốt trong hệ thống công đoàn và làm gương cho công nhân noi theo.
        Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, một lần nữa chúng ta thấy những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn vẫn còn nguyên giá trị to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn cho giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.
        Hiện nay, Công đoàn Trường Chính trị tỉnh có 48 đoàn viên là viên chức, người lao động; đoàn viên nữ là 31 người, đoàn viên nam 17 người. Đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động có việc làm, mức thu nhập ổn định, điều kiện làm việc đảm bảo và được quan tâm đúng mức. Trên cơ sở những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức công đoàn nói chung, trong những năm quan, Công đoàn Trường Chính trị đã thực hiện tốt những chỉ dạy này và đạt được những kết quả nổi bật.
        Thứ nhất, trong việc chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động;
        Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn nhà trường đã triển khai việc tuyên truyền, thực hiện các Nghị định của Chính phủ về thực hiện các điều khoản của Bộ luật lao động, về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; triển khai thực hiện Chương trình "Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thiết thực chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động" của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức; tổ chức thăm hỏi, tặng quà chúc tết các gia đình đoàn viên đã nghỉ hưu, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chi hỗ trợ cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động đón tết, vận động đoàn viên hưởng ứng các hoạt động xã hội tình nguyện, ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn năm 2019 số tiền 1 triệu đồng; thăm hỏi động viên đoàn viên, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khi ốm đau, hiếu hỷ; ủng hộ quỹ Vì người nghèo 01 ngày lương, ủng hộ “Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2019” với số tiền 9.516.000 đồng...
        Thứ hai, tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác công đoàn. Vận động đoàn viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 100% đoàn viên công đoàn đăng ký việc làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% đoàn viên ký cam kết bản thân và gia đình không mắc tệ nạn xã hội và đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình văn hoá” ở khu dân cư, không có đoàn viên vi phạm các quy định của Đảng, của Công đoàn.
        Thứ ba, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
        Đối với Phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”: Đoàn viên ở các khoa, phòng tích cực nghiên cứu đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào chương trình giảng dạy các bộ môn, nâng cao chất lượng bài giảng. Đoàn viên ở các phòng thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất và phục vụ; tham mưu chương trình, kế hoạch mở lớp tại trường và các huyện; tham mưu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
        Đối với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”: 100% đoàn viên đã đăng ký bài thao giảng, dự giờ, đăng ký nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; đăng ký các danh hiệu thi đua để phấn đấu thực hiện. Theo đánh giá phân loại của các khoa, phòng, kết quả năm 2018 có 07 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 41 đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ.
        Thứ tư, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn: Công đoàn trường thường xuyên chú trọng việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Uỷ viên Ban Chấp hành, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn theo hướng hiệu quả, thiết thực; lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên để hoàn thiện các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua và tổng kết năm theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc việc bình xét, đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở và công tác thi đua khen thưởng, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm.
Công đoàn trường Chính trị tham gia Hội thi "Khéo tay hay làm" năm 2019
 
        Thứ năm, về công tác nữ công: Ngay từ đầu năm xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác Nữ công; tổ chức các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, viên chức, người lao động, 100% nữ cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cử đoàn viên tham gia Hội thi "Khéo tay hay làm" năm 2019 với chủ đề Mâm cỗ gia đình Việt do Công đoàn Viên chức tổ chức. Kết quả, đội thi của trường đạt giải B chung cuộc và 01 giải phụ. Công đoàn trường tổ chức hoạt động gặp mặt, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích nữ cán bộ, viên chức, người lao động tích cực học tập, lao động, công tác, phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
        Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn Trường Chính trị đã chủ động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn, đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên; đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đúng quy định của Nhà nước. Qua đó, đoàn viên đã có nhận thức đúng về chức năng, nhiệm vụ được giao, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, được nhân dân nơi cư trú và học viên đánh giá tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. /.
Thạc sĩ Triệu Thị Bạch Vân
Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2011
  2. Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Báo cáo số 07- Công đoàn trường Chính trị)
  3. Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm,Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo số 16 - Công đoàn trường Chính trị)
 

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN.2011, tập 10, tr.477
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN.2011, tập 4, tr.477
[3] Hiến pháp 2013
[4] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN.2011, tập 13, tr.434
[5] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN.2011, tập…tr..
[6] Hồ Chí Minh toàn tập, Ncb CTQG, HN.2011, tập 10, tr.473

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 553482

Đang Online : 73