học tập & làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đảng bộ huyện Sơn Dương với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày Đăng: 17/2/2020 10:12 Lượt xem: 108

           Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và  dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm đẩy lùi những suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn tiêu cực trong cuộc sống.  
          Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương  đã triển khai quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương đã xây dựng các kế hoạch trển khai thực hiện hằng năm như: Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 19/3/2018; Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 19/2/2019 tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm . Đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở rà soát, bổ sung, niêm yết công khai và thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được rà soát, bổ sung và niêm yết công khai; kịp thời có biện pháp chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện theo đúng quy định, qua đó góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của địa phương, cơ quan, đơn vị.
          Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn nội dung đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Như năm 2018Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”;  năm 2019 “Phát huy dân ch, nâng cao tinh thn trách nhim, vì nhân dân phc vụ”. Qua triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, các địa phương, cơ quan, đơn vị của huyện theo chức năng nhiệm vụ đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân; thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm. Chú trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại với nhân dân để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm giải quyết những vấn đề được nhân dân quan tâm… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
          Chỉ đạo 60/60 chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và được cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, lựa chọn nội dung đột phá đảm bảo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng Đảng, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Qua triển khai thực hiện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện hằng năm đạt được nhiều kết quả tích cực ( dự kiến đến hết năm 2019 có 07 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới là  Tân Trào, Ninh Lai, Đại Phú, Hồng Lạc, Sơn Nam, Cấp Tiến, Vĩnh Lợi); công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng (đến cuối năm 2019, số hộ nghèo còn 4644 hộ, chiếm 9,31%); quốc phòng, an ninh được giữ vững; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
          Huyện ủy luôn trú trọng  và đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và của mỗi đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch nêu gương. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, có giải pháp, lộ trình thực hiện để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý, nhiều chi bộ đã thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể chi bộ, của từng đảng viên, đồng thời lấy đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm. Trên cơ sở Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 11/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành mẫu kế hoạch của tập thể và mẫu cam kết, đăng ký của cá nhân để thống nhất thực hiện trong toàn huyện. Nội dung đăng ký phải có trọng tâm, việc làm cụ thể. Đối với cam kết của đảng viên phải có đại diện cấp ủy xác nhận; đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không phải là đảng viên thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận.
Tuy nhiên việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện cũng còn một số khó khăn như: công tác triển khai nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề hằng năm ở một số chi, đảng bộ cơ sở có lúc còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc giới thiệu các điển hình tiên tiến còn hạn chế, nhất là gương người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế, vận động ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới.
           Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy tổ chức nghiên cứu học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở bám sát nội dung Chuyên đề năm 2020 để lựa chọn nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lựa chọn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo cụ thể thiết thực, hiệu quả.
           Đồng thời chú trọng vai trò “nêu gương” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, các ngành phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thạc sĩ Vi Thị Thu Hiền
Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật
 
 

Tin mới nhất:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 487549

Đang Online : 38