Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tâm sáng, bút sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày Đăng: 21/6/2020 11:24 Lượt xem: 322

          Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng lỗi lạc -  nhà ngoại giao uyên bác - nhà báo lão luyện của Việt Nam. Người đã sáng lập ra Đảng, Nhà nước và đặt nền móng, dìu dắt báo chí cách mạng nước ta ngay từ khi ra đời. Hiểu rõ báo chí cách mạng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của Nhân dân, chính vì vậy, trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Bác luôn trau dồi nghề nghiệp để trở thành một nhà báo dày dạn kinh nghiệm.
 
    Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ báo chí tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam (8/9/1962)
 (Ảnh: Tư liệu)

          Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm báo là để phục vụ cách mạng. Người chỉ rõ: Báo chí là một mặt trận và cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Người chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt này sẽ sử dụng cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén. Để có được những bài viết giá trị, có sức thuyết phục, Bác yêu cầu nhà báo phải “có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi nhà báo cần không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bám sát vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gần gũi với quần chúng nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời phản ánh sinh động những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, anh hùng, những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chiến đấu và lao động sản xuất, để cổ vũ mọi người hăng hái tham gia cách mạng, góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
          Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
          Từ lời dạy của Bác cho tới hôm nay, hơn lúc nào hết, mỗi người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cần có một tâm sáng, ngòi bút sắc sảo để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; thực hiện được vai trò vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể, vừa là diễn đàn của Nhân dân.
 
Thạc sĩ Phùng Thị Khánh Lệ
Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Điệp
Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 917939

Đang Online : 337