nghiên cứu - trao đổi

Quán triệt quan điểm trong Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Đảng đối với bài giảng phần nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở trong chương trình TCLLCT- HC ở Trường Chính trị Tuyên Quang

Ngày Đăng: 28/3/2019 7:44 Lượt xem: 75

        Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh là tiền đề đặc biệt quan trọng, quyết định tổ chức Đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi Nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”[1]; “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu.”[2]
        Kết nạp đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên của tổ chức cơ sở đảng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa
        Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Khi kết nạp đảng viên mới cần phải giữ đúng những điều kiện Trung ương đã quy định và kết hợp với những công tác trọng tâm. Quyết không nên tùy tiện, cẩu thả, tách rời công việc thực tế… Khi kết nạp thì thủ tục phải nghiêm nhưng giản đơn”.
[3]
Xác định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ta luôn chú trọng công tác kết nạp đảng viên. Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21/01/2000 của Bộ Chính trị đã khẳng định: kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.
        Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (Khóa XII) chỉ rõ: “Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Đây cũng là một trong những giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.
        Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngày 21/01/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”
        Thực hiện nghiêm túc tinh thần quy định của Đảng, góp phần đưa quan điểm của Đảng vào thực tiễn của công tác phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác xây dựng Đảng. Đối với giảng viên giảng dạy phần nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, nhất là bài công tác đảng viên trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính ở Trường Chính trị tỉnh, ngoài nội dung kiến thức trong giáo trình đã đề cập, đối với giảng viên cần nắm vững những quan điểm, những nội dung trong Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, vận dụng đưa vào bài giảng cho kịp thời và phù hợp, cụ thể như sau:
        Một là, về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
        - Chỉ thị số 28-CT/TW đặt ra yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
        - Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
        Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Đồng thời, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng.
        Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, hành vi tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng.
        - Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên
        Chỉ thị số 28-CT/TW yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa.
        Cấp ủy Đảng có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng. Sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Trong năm 2019, tiến hành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên.
        Hai là, về việc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
       Chỉ thị số 28-CT/TW nhấn mạnh, phải thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
        Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp. Trước mắt, từ nay đến ngày 19/5/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên…
        Chỉ thị cũng nêu rõ: các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội giám sát đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Giám sát phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
        Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng viên của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Vì vậy, đối với giảng viên giảng dạy các phần học, nhất là phần V.2 nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang cần nghiên cứu, nắm chắc quan điểm trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận dụng đưa vào bài giảng cho phù hợp và kịp thời, góp phần truyền tải đưa nội dung, quan điểm trong Chỉ thị số 28- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào thực tiễn công tác Xây dựng Đảng hiện nay.
                                 Vũ Thị Sen
                        Khoa Xây dựng Đảng
 

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011, tr.281).
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011, tr.170).
[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000, tr.570, 571).
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 247912

Đang Online : 44