nghiên cứu - trao đổi

Thành phố Tuyên Quang nỗ lực cải cách hành chính hướng đến môi trường kinh doanh hiệu quả

Ngày Đăng: 1/8/2019 14:26 Lượt xem: 197

        Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, có 13 đơn vị hành chính gồm 07 phường, 06 xã với 297 thôn, xóm, tổ dân phố; tổng diện tích đất tự nhiên 11.918 ha, dân số trên 95 nghìn người. Đảng bộ thành phố hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng (23 đảng bộ, 14 chi bộ) với 7.859 đảng viên.
        Với quyết tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thành phố góp phần  nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện nhiều văn bản về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/7/2016 về cải cách hành chính thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/4/2017 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2017; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 về nội quy làm việc tại Trung tâm hành chính công thành phố và Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 về Quy chế làm việc tại Trung tâm hành chính công thành phố. Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai áp dụng cơ chế một cửa đối với tất cả thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền công bố thuộc trách nhiệm giải quyết của Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý hành chính tại cơ quan thành phố
        Đến nay đã có 287 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa; tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 114 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa; 13 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện như: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ gia đình giảm từ 03 ngày xuống 02 ngày; cấp phép xây dựng đối với công trình từ 20 ngày xuống 10 ngày; cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị từ 15 ngày xuống 10 ngày; cấp phép xây dựng đối với nhà ở nông thôn từ 10 ngày xuống 07 ngày; chuyển mục đích sử dụng đất từ 15 ngày xuống 10 ngày; lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản từ 10 ngày xuống 07 ngày; cấp mã số thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh từ 03 ngày xuống 1,5 ngày; đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in từ 05 ngày xuống 03 ngày; xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế từ 10 ngày xuống 07 ngày; xác nhận nghĩa vụ thuế từ 05 ngày xuống 01 ngày...
        Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ chuyên môn, văn hóa giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin làm việc tại Trung tâm. Với chức năng làm cơ quan đầu mối thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc 09 lĩnh vực (05 lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân thành phố gồm: Tư pháp, Xây dựng; Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Lao động- Thương binh và Xã hội. 04 lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền của các cơ quan ngành dọc gồm: Bảo hiểm, Thuế, Công an, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ) đã mang lại những hiệu quả tích cực hơn so với mô hình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trước đây.
        Uỷ nhân dân dân thành phố duy trì điều hành, xử lý văn bản qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành điện tử; 100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã, phường ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và kết nối internet băng thông rộng, thuận lợi cho việc trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Uỷ ban nhân dân các xã, phường nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tài chính - kế toán, quản lý công sản và quản lý, đăng ký hộ tịch…
        Với sự nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố trong những năm qua bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực; thu hút, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào thành phố như: Trung tâm thương mại, nhà phố thương mại (Shop house) tại phường Phan Thiết của tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Mường Thanh với dự án Khách sạn Mường Thanh; Doanh nghiệp tư nhân Hòa Thu với khách sạn 18 tầng Royal Tuyên Quang...; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn thành phố: Dự án xây dựng Khu liên hiệp thể thao tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1) của Công ty TNHH Hiệp Phú; dự án xây dựng đường Lý Thái Tổ của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng; xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn của Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức và Công ty Quý Hải Phát đang được xúc tiến thực hiện…
        Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay số doanh nghiệp thành lập mới chưa nhiều; Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) giải quyết còn chậm thời gian quy định; chưa phối hợp, tổ chức được các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.
        Trong thời gian tới thành phố Tuyên Quang tiếp tục quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
        Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, lành mạnh, thông thoáng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
        Tiếp tục rà soát, thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ.
        Thường xuyên tuyên truyền, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử thành phố về các thủ tục hành chính, cơ chế chính sách mới, chính sách ưu đãi đầu tư... Sử dụng hiệu quả hơn các trang thông tin điện tử (website) của thành phố để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật.
        Với quyết tâm cải cách hành chính đảm bảo môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố Tuyên Quang quyết tâm đạt mục tiêu thành lập mới 530 doanh nghiệp vào năm 2020.
Thạc sĩ Vi Thị Thu Hiền
Khoa Nhà nước và Pháp luật

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 487535

Đang Online : 24