Đào tạo, Bồi dưỡng, Nghiên cứu khoa học ›› Nghiên cứu thực tế

Thành phố Tuyên Quang thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày Đăng: 5/11/2019 9:44 Lượt xem: 613

          Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố Tuyên Quang có tổng diện tích tự nhiên 11.917,45 ha, với dân số là 97.329 người, bao gồm 19 dân tộc sinh sống tại 13 đơn vị xã, phường với 297 thôn, xóm, tổ dân phố; kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12,8%; quy mô, chất lượng giáo dục, mạng lưới y tế, lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao - du lịch tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định và giữ vững.
          Để đạt được kết quả trên, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố Tuyên Quang đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 26/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2019, UBND Thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đạt được kết quả cụ thể như sau:
          Thứ nhất, đối với công tác tiếp công dân: trong những năm qua công tác này đã được UBND thành phố, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 thành lập Ban tiếp công dân thành phố. Tại nơi tiếp công dân, Ban Tiếp công dân đã niêm yết công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân trang trọng, dễ nhìn. Nội quy tiếp công dân đã ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo. Lịch tiếp công dân quy định cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân, trong đó quy định rõ: lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và ngày 25 hằng tháng, Ban Tiếp công dân thành phố bố trí cán bộ trực tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong tuần. Lãnh đạo UBND các xã, phường tổ chức tiếp công dân 01 ngày trong tuần và bố trí cán bộ trực tiếp công dân tất cả các ngày làm việc trong tuần... Qua hơn 4 năm tổ chức thực hiện, UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiếp 3.831 lượt người với 1.549 vụ việc (trong đó có 01 đoàn đông người); đã xử lý, giải quyết xong 1.540 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,4%; còn 09 vụ việc đang chỉ đạo giải quyết. Người đứng đầu của UBND thành phố, UBND các xã, phường đã tiếp 1.976 lượt người với 942 vụ việc (01 đoàn đông người); đã xử lý, giải quyết 933 vụ việc, đạt tỷ lệ 99%; còn tồn 09 vụ việc (đang chỉ đạo giải quyết)
          Do làm tốt công tác tiếp công dân nên trong những năm qua trên địa bàn thành phố không xảy ra điểm nóng, tình huống phức tạp; những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời; quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo, hạn chế khiếu nại, tố cáo và tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp, khiếu kiện đông người. Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, thực tế cho thấy khi công dân đến trụ sở tiếp công dân đều có mong muốn được gặp trực tiếp người đứng đầu cơ quan, đơn vị để trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị và nghe ý kiến trả lời, nội dung chỉ đạo giải quyết qua đó thể hiện sự tin cậy và tôn trọng việc giải quyết của người đứng đầu. Việc người đứng đầu UBND thành phố và UBND các xã, phường tiếp công dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phát huy dân chủ, bảo vệ quyền công dân.
          Thứ hai, đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thụ lý 122 đơn khiếu nại, tố cáo và 3.577 đơn kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết xong 118 đơn khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ giải quyết 96,7%) và 3.467 đơn kiến nghị, phản ánh (đạt tỷ lệ giải quyết 96,9%). Thông qua kết quả trên cho thấy, hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; không phát sinh các vụ việc khiếu kiện, đông người, phức tạp, nâng cao nhận thức của người dân về quyền và trách nhiệm khi thực hiện khiếu nại, tố cáo.
          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được có thể thấy trong những năm gần đây người dân đến các cơ quan có thẩm quyền của thành phố để kiến nghị, phản ánh có số lượng tương đối lớn; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng tăng, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xây dựng, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai; thời gian giải quyết một số vụ việc kéo dài, chưa dứt điểm, vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp… nguyên nhân là do, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án đã và đang được triển khai thực hiện, một số hộ dân có đất bị thu hồi, không đồng ý với giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tái định cư, dẫn đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính mặc dù đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn khiếu nại; công tác quản lý về lĩnh vực đất đai, xây dựng tại một số xã, phường đôi khi còn lỏng lẻo, thiếu kiên quyết, đặc biệt về lĩnh vực đất đai, xây dựng, làm phát sinh đơn thư; một số UBND xã, phường chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đặc biệt là công tác đối thoại để phân tích, giải thích cho nhân dân biết và hiểu các quy định của pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân, dẫn đến nhận thức của một bộ phận công dân về chính sách, pháp luật chưa đầy đủ; hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế...
          Để khắc phục tình trạng trên, theo tôi trong thời gian tới UBND thành phố Tuyên Quang cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:
         Một là, tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/4/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân năm 2019.
        Hai là, UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phường trên địa bàn tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018...; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân.
          Ba là, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo qua đó nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường hòa giải của thôn, xóm, tổ dân phố trong công tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân hạn chế thấp nhất đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở.
          Bốn là, làm tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn thư đúng quy định; chỉ đạo giải quyết các vụ việc dứt điểm, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, nhất là các vụ việc phức tạp còn tồn đọng, kéo dài. Chú trọng công tác đối thoại, hòa giải với người khiếu nại trước khi ban hành quyết định giải quyết. Xử lý nghiêm những đối tượng cố tình lợi dụng khiếu nại, tố cáo để làm phức tạp tình hình, gây rối trật tự.
          Năm là, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.
 
Thạc sĩ Hán Thị Hạnh Thúy
Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
 
 

Tin mới nhất:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8254824

Đang Online : 1348