nghiên cứu - trao đổi

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ngày Đăng: 3/2/2020 15:23 Lượt xem: 124

          Trong 90 năm qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách mạng Việt Nam từng bước chuyển biến và liên tiếp giành những thắng lợi to lớn: Từ cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc, đến công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế xã hội và khẳng định vị thế trên thế giới đều khẳng định bản lĩnh, vai trò, sự sáng tạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Điều đó đã được thực tiễn chứng minh trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo.
          Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là đòi hỏi tất yếu khách quan của lịch sử dân tộc.
          Cuối thế kỷ XIX khi thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị lên đất nước Việt Nam, dân tộc ta chìm trong vòng nô lệ. Không chịu cảnh áp bức hàng loạt các giai cấp tầng lớp trong xã hội đã vùng lên đấu tranh và muốn khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng, nhưng đều thất bại. Cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, dẫn đến cần phải có một tổ chức để lãnh đạo và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng được yêu cầu bức thiết đó. Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính, có khả năng hội tụ sức mạnh của dân tộc, giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Có thể nói, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là do yêu cầu khách quan của thời đại, do giai cấp và dân tộc quy định.
         Thứ hai, sứ mệnh lịch sử của Đảng là lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến tới thắng lợi hoàn toàn.
          Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhiệm sứ mệnh lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình tìm đường cứu nước Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Người cũng chỉ ra có ba thứ cách mệnh là: Tư bản cách mệnh, dân tộc cách mệnh và giai cấp cách mệnh. Trong bối cảnh cách mạng Việt Nam lúc đó là một nước thuộc địa nửa phong kiến, cho nên cả ba cuộc cách mạng trên đều thuộc phạm trù cách mạng vô sản, tức là cách mạng vô sản ở Việt Nam phải đồng thời giải quyết cả vấn đề dân tộc và giai cấp, đều phải do giai cấp vô sản lãnh đạo để giành thắng lợi. Để hoàn thành cách mạng vô sản Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy"[1].
          Với bản chất khoa học và chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định là một chính đảng tiến bộ, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị lý luận khoa học và tiến bộ là chủ nghĩa Mác - Lênin; mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 nêu rõ "Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"[2];..."Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến";... Làm cho nước Việt Nam được độc lập[3];... Giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi ách tư bản; Mở mang công nghiệp và nông nghiệp;... Đem lại mọi quyền lợi tự do cho nhân dân"[4]. Đó là những mục tiêu phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và được nhân dân nhiệt liệt ủng hộ.
          90 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò, sứ mệnh của mình, kiên định mục tiêu đã đề ra và chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bản lĩnh trong việc đề ra đường lối lãnh đạo qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể để mang lại những thành công rực rỡ, đưa đất nước ngày càng phát triển.
          Thứ ba, thành tựu trong 90 năm qua là những minh chứng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.
          15 năm sau khi thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.
          Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính” đã đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến tới giành thắng lợi cuối cùng bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi đã chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đánh dấu mốc quan trọng của sự sụp đổ không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên phạm vi toàn thế giới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin.
           Trong hoàn cảnh đất nước tạm bị chia cắt làm hai miền, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng miền Bắc đã tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt được những thành tựu quan trọng, giữ vững vai trò hậu phương lớn chi viện cho miền Nam; miền Nam lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Ngụy, đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.
          Bước sang thập niên 80 của thế kỷ XX trong khi Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng và sau này sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Sự kiện đó đã ảnh hưởng lớn đến niềm tin, lý tưởng của những người đảng viên cộng sản và nhân dân trong nước. Trước bối cảnh vô cùng khó khăn đó, Đảng ta với bản lĩnh và sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã sẵn sàng đương đầu với thử thách khó khăn, đề ra đường lối đổi mới. Từ đường lối đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo cả nước dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng, ổn định kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân dần được cải thiện. Những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị ổn định, văn hoá, xã hội có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường, quan hệ quốc tế được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu... Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được nâng lên; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng không ngừng được chú trọng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Phát triển kinh tế gắn liền với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Nhiều vụ án lớn liên quan đến sai phạm của đội ngũ cán bộ, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao được xử lý nghiêm minh đã góp phần làm trong sạch tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tiếp tục củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.
          90 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Với lý luận khoa học cách mạng, với tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, với bản lĩnh, sự nhạy bén và sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đúng như lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Do đó giữ vững vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
          Kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.
  Thạc sĩ, GVC Bùi Hữu Thêm
Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011,t2,tr.289.
[2]­,3,4  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1998,t2,tr.2,3.


 
 
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 550737

Đang Online : 871