nghiên cứu - trao đổi

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ huyện Chiêm Hóa

Ngày Đăng: 10/3/2020 15:45 Lượt xem: 128

          Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Ðảng Cộng sản Việt Nam, đã từng chỉ giáo: Nhiều đảng viên tốt làm cho nhiều chi bộ tốt, nhiều chi bộ tốt làm cho đảng bộ tốt, nhiều đảng bộ tốt làm cho toàn đảng mạnh mẽ. Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng đội ngũ đảng viên trong công tác tổ chức xây dựng đảng để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng những năm qua, các cấp ủy đảng của huyện Chiêm Hóa đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
          Tính đến tháng 12/2019, toàn Đảng bộ huyện Chiêm Hóa có 51 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó đảng bộ cơ sở 32, chi bộ cơ sở 19. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 467; 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đều có chi bộ độc lập; 85% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có từ 9 đảng viên chính thức trở lên và có chi ủy. Tổng số đảng viên của toàn đảng bộ huyện 8.548 đảng viên (chiếm 6,5% dân số); trong đó chính thức 8.185 đồng chí, dự bị 363 đồng chí, đảng viên nữ 3.342 đồng chí (39%), đảng viên là người dân tộc thiểu số 6.502 đồng chí (76%).
         Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện, trong những năm qua Đảng bộ huyện đã tích cực đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triên khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các biểu hiện tiêu cực khác...; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, phản động để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua quá trình tổ chức thực hiện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
          Cùng với đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ huyện ủy luôn chú trọng đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đảng viên, nhất là cấp cơ sở. Trong 02 năm (2018-2019) huyện đã cử 1.142 lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ. Trong đó, đào tạo chuyên môn là 14 lượt, đào tạo lý luận chính trị là 569 lượt, bồi dưỡng 559 lượt. Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện ủy còn chú trọng công tác giáo dục đảng viên qua hoạt động thực tiễn, mạnh dạn thực hiện phân công công tác, giao nhiệm vụ khó để thử thách cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý không phải là người địa phương. Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển, điều động 21 cán bộ từ huyện về xã và từ xã sang xã, trong đó: Bí thư Đảng ủy xã 09 đồng chí không phải là người địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 08 đồng chí (07 đồng chí không phải là người đại phương); phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 04 đồng chí (02 đồng chí không phải là người địa phương). Bố trí tại chỗ do đảm nhiệm một chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp (08 năm) đối với 02 đồng chí. Nhìn chung các cán bộ được luân chuyển, điều động đều phát huy tốt vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Công tác phát triển đảng viên được Ban Thường vụ huyện ủy hết sức quan tâm với phương châm không chạy theo số lượng mà chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Do đó đội ngũ đảng viên mới được kết nạp về cơ bản có tuổi đời trẻ, trình độ khá. Từ năm 2018 đến 9/2019 toàn huyện đã kết nạp được 487 người. Trong đó, đảng viên từ 18-30 tuổi là 217 người, chiếm 44,9%, từ 31-50 là 265 người, chiếm 54,4%; trình độ học vấn: trung học phổ thông là 328 người, chiếm 67,3%, trung học cơ sở là 43 người, chiếm 8,8%; trình độ chuyên môn: đại học và trên đại học là 123 người, chiếm 25,2%, cao đẳng là 57 người, chiếm 11,7%, trung cấp là 69 người chiếm 14,1%.
          Trong những năm qua, huyện ủy Chiêm Hóa đã thực hiện công tác quản lý đảng viên một cách thương xuyên, trực tiếp, toàn diện về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; chú trọng quản lý hồ sơ đảng viên, nhất là việc kê khai, bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; quản lý về các hoạt động của đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng qua đó kịp thời rà soát, sàng lọc đảng viên, làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; những đảng viên không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng, chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước; những đảng viên thiếu gương mấu, uy tín trong nhân dân thấp... để đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, kết quả: từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2019 có 93 đảng viên vi phạm phải xử lý, trong đó: khiển trách 39, cảnh cáo 12, cách chức 01, khai trừ 12, xóa tên 29 đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
           Không chỉ chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, mà Ban Thường vụ huyện ủy còn coi trọng công tác đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm qua việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên chống bệnh hình thức, nể nang. Nhờ đó, kết quả phân loại đảng viên năm sau cao hơn năm trước (năm 2017 có 8.288 đảng viên dự phân loại. Trong đó, HTXSNV là 520 đảng viên, chiếm 6,27%; HTTNV là 5.712 đảng viên, chiếm 68,92%; HTNV là 921 đảng viên, chiếm 11,11%; không HTNV là 53 đảng viên, chiếm 0,64%. Đến năm 2018 có 8.514 đảng viên dự phân loại. Trong đó, HTXSNV là 592 đảng viên, chiếm 6,94%; HTTNV là 5.966 đảng viên, chiếm 70,07%; HTNV là 817 đảng viên, chiếm 9,6%; không HTNV là 49 đảng viên, chiếm 0,58%). Từ kết quả phân loại đảng viên huyện ủy đã lựa chon, khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để kịp thời động viên, ghi nhận công lao, quá trình cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên đã đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ huyện, đồng thời khích lệ các thế hệ đảng viên tiếp tục cống hiến, đóng góp xây dựng Đảng.
          Tóm lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng để củng cố hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ huyện Chiêm Hóa vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
 
     Thạc sĩ Phạm Thị Huệ
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 
 
 Tài liệu tham khảo: Báo cáo BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa gửi Đoàn gian sát 1197 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
 
 

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 594081

Đang Online : 367