nghiên cứu - trao đổi

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng

Ngày Đăng: 14/7/2020 14:19 Lượt xem: 54

         Trong giai đoạn 2015 – 2020, Trường Chính trị Tuyên Quang đã đào tạo 42 lớp Trung cấp LLCT-HC với 3.927 học viên, đạt 113,7 % chỉ tiêu kế hoạch. Bồi dưỡng 26 lớp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự và các hệ bồi dưỡng khác với 1.920 học viên (trong đó 23 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên với 1.824 học viên đạt 100 % kế hoạch; 03 lớp bồi dưỡng cán sự với 96 học viên; 02 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực với 57 học viên). Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, tổ chức quản lý 05 lớp Cao cấp LLCT-HC với 448 học viên, đạt 80,3 % kế hoạch. Phối hợp Công an tỉnh quản lý và tham gia giảng dạy  01 lớp đào tạo Trưởng công an cấp xã với 80 học viên. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức, quản lý 02 lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý dự nguồn của tỉnh năm 2017, 2018. Phối hợp với Sở Nội vụ tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể, bồi dưỡng xây dựng nông thôn mới.
         Có được kết quả nêu trên, bên cạnh việc thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học... thì nhà trường đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thể hiện trên một số hoạt động như sau:
         Thứ nhất, phối hợp trong công tác tuyển sinh mở lớp. Hằng năm căn cứ Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo lý luận chính trị cho đảng viên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020, Trường Chính trị tỉnh ban hành Thông báo tuyển sinh và gửi đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Trên cơ sở Thông báo tuyển sinh các đơn vị thực hiện rà soát, lập danh sách cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong năm gửi Trường Chính trị. Trường Chính trị tổng hợp danh sách gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thẩm định và chuẩn bị các điều kiện cho việc mở lớp theo kế hoạch. Quá trình thực hiện công tác tuyển sinh nhà trường thường xuyên liên lạc, trao đổi, nắm bắt thông tin với các đơn vị có liên quan, do vậy việc tuyển sinh đã đảm bảo đúng đối tượng, đủ về số lượng theo chỉ tiêu đề ra.
         Thứ hai, phối hợp trong công tác tổ chức lớp học và quản lý học viên. Trung bình một năm học nhà trường có khoảng 1.000 học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, để quản lý học viên nhà trường đã bám sát các Quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội quy của nhà trường. Quyết định thành lập Ban Cán sự các lớp trên cơ sở kết quả bầu chọn của tập thể lớp, Ban Cán sự tham gia công tác tổ chức, quản lý lớp học, giữ mối liên hệ công tác với Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh trong việc nắm bắt tình hình thực hiện nội quy, quy chế và tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của học viên. Đối với các lớp mở tại huyện, nhà trường phối hợp với Huyện ủy trong việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, bố trí giảng viên giảng dạy, thành lập Ban Chỉ đạo lớp học để giúp cho việc quản lý học tập và rèn luyện của học viên. Cùng với huyện nắm bắt tình hình, duy trì tốt kế hoạch học tập, kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức lớp học.
         Quá trình tổ chức lớp, nhà trường thông báo kết quả tuyển sinh để giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí công việc để cử cán bộ tham gia đào tạo, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên góp phần giúp các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển và điều động cán bộ. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
         Thứ ba, phối hợp trong tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên. Đi thực tế cơ sở là nhiệm vụ bắt buộc của học viên nhằm gắn lý luận với thực tiễn. Để hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên đạt hiệu quả cao nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình đồng thời trực tiếp liên hệ với các cơ quan, đơn vị nơi học viên đến nghiên cứu thực tế để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. Thực hiện tốt công tác phối hợp, nắm bắt và trao đổi thông tin nên các cơ quan, đơn vị nơi học viên đến nghiên cứu đều chuẩn bị tốt về tài liệu, cơ sở vật chất, cử cán bộ, công chức trực tiếp trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc và dẫn đoàn đến thăm các điểm di tích lịch sử, văn hóa, mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của địa phương, từ đó mang lại hiệu quả cao cho hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên.
         Trước yêu cầu đổi mới về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung. Thời gian tới Trường Chính trị tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ban ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
         Nhà trường cần tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên với các sở, ban ngành, các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị trong công tác tuyển sinh hằng năm. Cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh để các cơ quan, đơn vị căn cứ rà soát đảm bảo đúng đối tượng trước khi gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thẩm định. Phối hợp với các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành trong nắm bắt và thống kê tình hình học viên sau đào tạo, bồi dưỡng được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, kết quả đánh giá phân loại hằng năm... Thông qua kết quả đánh giá cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng để nhà trường có cơ sở đánh giá tính hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thường xuyên thông tin kết quả học tập, rèn luyện của học viên về cơ quan, đơn vị và trong quá trình xét điều kiện thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cũng như công tác thi đua, khen thưởng đối với học viên để đảm bảo đúng quy định.
         Đối với các cơ quan, đơn vị có người đi đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, xác định rõ số lượng, thời gian sẽ cử cán bộ đi học, không cử một cán bộ cùng thời gian tham gia từ 02 lớp học để tránh chồng chéo, không bố trí được thời gian để tham gia học tập. Tăng cường trao đổi, nắm bắt tình hình và phối hợp với nhà trường trong thực hiện kế hoạch học tập, xử lý các tình huống phát sinh, nắm bắt về ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành nội quy, quy chế của học viên; bố trí công việc hợp lý để học viên yên tâm học tập.
Nguyễn Thị Mai
Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật

Các tin liên quan:

Thông báo

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông váo viết Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2020

Kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na (Covid-19) gây ra

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Lịch thi giảng viên dạy giỏi năm 2019

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2019

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K1, K2 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 01/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 - Học tại Yên Bái

Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văng bằng hai) năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Tuyển sinh lớp ôn thi cao học năm 2019

Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2019

Chủ đề thi thuyết trình - Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 3/2018

Lịch thao giảng cấp trường đợt 2 năm 2018

lịch thao giảng cấp trường đợt 1, năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo viết bài Thông tin Lý luận và thực tiễn số 2 năm 2018

Thông báo Viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang, tháng 4 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính và kết quả xét thăng hặng viên chức hạng II

Thông báo viết bài thông tin Lý luận và Thực tiễn số 1/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu Trường Chính trị

thông báo tên miền website

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 555553

Đang Online : 220