Nghiên cứu - Trao đổi

Những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Ngày Đăng: 31/7/2020 15:41 Lượt xem: 166

          Tuyên Quang hiện có 7 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố và 6 huyện), 138 đơn vị hành chính cấp xã (124 xã, 10 phường và 4 thị trấn), dân số hơn 784 nghìn người. Trong điều kiện là tỉnh miền núi địa hình phức tạp, dân cư phân tán, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Để phổ biến, quán triệt nhanh chóng, kịp thời, chính xác các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy và trực tiếp tổ chức thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
          Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, cấp ủy các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, coi đó là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng, là một trong những biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện[1].
          Để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tuyên truyền. Hiện nay, 100% các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, toàn Đảng bộ tỉnh có 5 báo cáo viên cấp Trung ương; 35 báo cáo viên cấp tỉnh, 169 báo cáo viên cấp huyện, 499 báo cáo viên cấp cơ sở và 3.505 tuyên truyền viên; mỗi chi, đảng bộ cơ sở có 1 báo cáo viên, mỗi chi bộ dưới cơ sở, thôn, bản, tổ nhân dân có ít nhất một tuyên truyền viên thường xuyên hoạt động. Nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cán bộ trung tâm chính trị các huyện, thành ủy và bí thư chi bộ dưới cơ sở, trưởng thôn, bản, tổ nhân dân.
          Để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay, Ban Tuyên giáo phối hợp cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã tổ chức được 125 hội nghị tập huấn cho trên 7.560 báo cáo viên; đặc biệt, Tuyên Quang chú trọng đến việc cập nhật kiến thức cung cấp thông tin chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tổ chức trên 10 hội nghị cấp tỉnh mời các chuyên gia đầu ngành của Trung ương[2] cung cấp thông tin chuyên đề về hội nhập kinh tế, về phát triển kinh tế bền vững, về phát triển nông nghiệp bền vững, du lịch bền vững, về phát triển văn hóa con người Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các đơn vị, tổ chức các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi như: Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Hội thi “Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng”; Hội thi “Tuyên truyền viên về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” thu hút hàng trăm lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia.
         Hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự cung cấp thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp kịp thời các tài liệu, tư liệu (Tạp chí Báo cáo viên, Bản tin thông báo nội bộ, Đề cương tuyên truyền, Báo Tuyên Quang...) giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên cập nhật các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế chính sách của địa phương, tình hình thời sự trong nước, quốc tế.
          Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phân công báo cáo viên cấp huyện trực tiếp thông tin thời sự cho đảng viên của đảng bộ cơ sở, đảm bảo ít nhất 3 tháng một lần (đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn), 2 tháng một lần (đối với đảng viên ở cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp). Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, các báo cáo viên đã tiến hành trao đổi thông tin, đối thoại giữa người nói và người nghe, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin (trình chiếu, đồ họa...) trong các buổi thông tin thời sự nhằm tăng thêm tính hấp dẫn, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng. Thông qua việc đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh, tham mưu với cấp ủy đảng giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
          Trong giai đoạn 2015-2020, căn cứ định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh[3]. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết của Đại hội đảng bộ các cấp, các lĩnh vực đột phá của tỉnh; tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế... Trong 5 năm qua, đội ngũ báo cáo viên của tỉnh đã thực hiện trên 12.000 buổi tuyên truyền cho hàng triệu lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân dự nghe.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về biển, đảo cũng được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, từ năm 2013 đến nay, thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang với Đảng ủy Quân chủng Hải quân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân, Lữ đoàn 147 Hải quân tổ chức tuyên truyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân tại các hội nghị báo cáo viên ở tỉnh, tại 7/7 huyện, thành phố và 1 số xã, phường, thị trấn cho hơn 5.000 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đảng viên dự nghe; tuyên truyền tại 29/29 trường THPT của tỉnh và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn với trên 20.000  lượt học sinh, sinh viên và giáo viên dự nghe.
          Có thể khẳng định trong thời gian qua công tác tuyên truyền miệng trong đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã đi vào nền nếp, chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, đã góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
 
 Cử nhân Nguyễn Thị Khánh Anh
Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật
 

[1] Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 20/12/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ thông tin trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 14/7/2011 về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; Quy định số 11-QĐ/TU ngày 12/9/2013 về tổ chức, quản lý hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; Công văn số 2395-CV/TU ngày 22/7/2015 về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; Đề án về đổi mới việc học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)... 
[2] Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Tiến sỹ Trần Đình Thiên, Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, GS.TS Hoàng Chí Bảo…
[3] Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930); Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890); Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9….

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 869956

Đang Online : 360