Nghiên cứu - Trao đổi

Giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Yên Sơn

Ngày Đăng: 17/5/2022 15:24 Lượt xem: 72

            Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên, đặc biệt là giảng viên lý luận chính trị, thông qua đó giúp người giảng viên có thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao chất lượng giảng dạy. Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên, vì việc tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp từng giảng viên có điều kiện củng cố, hệ thống và làm sáng tỏ kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức chưa chuẩn xác, khoa học trong bài giảng của mình. Mặt khác, quá trình tham gia nghiên cứu khoa học sẽ góp phần phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học của giảng viên, đồng thời hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu.
           Thực tiễn và lý luận chứng minh, nghiên cứu khoa học và giảng dạy có mối quan hệ hữu cơ với nhau, gắn kết chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau. Nghiên cứu khoa học tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, ngược lại, công tác giảng dạy sẽ phản ánh kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học. Như vậy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói chung và giảng viên Trung tâm chính trị huyện nói riêng, điều đó đã được cụ thể trong các văn bản quy định về nghiệm vụ của giảng viên.
Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định một trong những nhiệm vụ của giảng viên là “thực hiện đầy đủ, chất lượng quy định về cập nhật thông tin, nghiên cứu khoa học, chế độ đi nghiên cứu, tự học nâng cao trình độ, tổng kết thực tiễn ở cơ sở”.
            Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, trong đó tại điểm 6, Điều 2 ghi rõ nhiệm vụ của trung tâm chính trị huyện là: “Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.
Quyết định số 883-QĐ/BTGTW ngày 24/11/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện quy định Nhiệm vụ của giảng viên:
            - Thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác theo phân công của giám đốc Trung tâm.
            - Giảng viên dành ít nhất 1/5 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm (tương đương 352 giờ hành chính) để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
            - Hàng năm, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với chức danh hoặc vị trí công việc đảm nhiệm. Trường hợp giảng viên không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học, cuối năm có thể bù giờ chuẩn giảng dạy sang giờ chuẩn nghiên cứu khoa học (nếu thừa giờ chuẩn giảng dạy).
            Như vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn là một nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trước đây và nay là trung tâm chính trị huyện.
             Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Yên Sơn đã đạt được những kết quả nhất định: Các giảng viên đều thực hiện nghiên cứu khoa học, song thường là gắn với hoạt động nghiên cứu thực tế (chủ yếu là đưa học viên các lớp đi thực tế, đi thực tế với đoàn của giảng viên của trung tâm); 100% giảng viên của trung tâm đều được tham gia vào các đoàn kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tham gia biên tập lịch sử đảng bộ địa phương, viết tin, bài cho báo địa phương, xây dựng tài liệu các lớp bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ …
            Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Yên Sơn còn những hạn chế như: Chưa có các công trình lớn có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đối với hoạt động chuyên môn của đơn vị; hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong đơn vị chưa thực sự có chiều sâu; số lượng bài viết được đăng trên báo, cổng thông tin điện tử còn ít và hầu như chỉ dưới dạng tin bài, sáng kiến kinh nghiệm; chưa tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được các hội thảo, toạ đàm chuyên đề mang tính lý luận và thời sự, …
           Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên của trung tâm chính trị huyện còn chưa cụ thể, rõ ràng; số lượng giảng viên của đơn vị ít, mặt khác giảng viên chưa có sự chủ động, chưa đầu tư đúng mức cho công tác nghiên cứu khoa học; việc phân bổ thời gian cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học chưa phù hợp, do ngoài nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ khác đươc cấp uỷ phân công nên thời gian dành cho công tác nghiên cứu và thực hiện các hoạt động khoa học chưa nhiều; không có kinh phí vì chưa có quy định về bố trí và sử dụng kinh phí dành riêng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của trung tâm chính trị huyện.
Với Quyết định số 883-QĐ/BTGW ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện thì hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên của trung tâm chính trị huyện đòi hỏi phải thực hiện bài bản và đi vào chiều sâu. Cùng với chất lượng giảng dạy thì kết quả nghiên cứu khoa học sẽ là nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng giảng viên. Vì vậy để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Yên Sơn, theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:
            Một là, nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
            - Căn cứ vào các quy định của Trung ương, của tỉnh về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, trung tâm cần cụ thể hoá bằng các văn bản hướng dẫn, quy định rõ nhiệm vụ, các công trình nghiên cứu khoa học cho từng giảng viên.
            - Trung tâm cần bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm, trong nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp theo từng năm, trên cơ sở đó, từng giảng viên chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định.
            - Trung tâm cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo, toạ đàm, thực hiện các đề tài có tính khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương và hoạt động chuyên môn của đơn vị.
            - Tham mưu cho cấp uỷ huyện về chế độ, chính sách, bố trí nguồn kinh phí dành riêng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học tốn nhiều thời gian, công sức nhưng kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của trung tâm trong những năm qua là không có vì không có qui định cụ thể về kinh phí và sử dụng kinh phí cho hoạt động này. Vì vậy, đơn vị cần tham mưu với cấp uỷ huyện bố trí kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. thực hiện chính sách khuyến khích giảng viên, viên chức tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.
           - Coi chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét và xếp loại thi đua giữa các giảng viên hằng năm.
          Hai là, nhóm giải pháp đối với giảng viên
          - Các giảng viên của trung tâm phải xác định cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ song hành có vai trò, vị trí ngang nhau, vì vậy mỗi giảng viên phải tự ý thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển trong công tác của mình, tìm hiểu và nắm rõ nội dung quy chế hoạt động khoa học.
          - Từng giảng viên phải chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của từng năm dựa trên kế hoạch của đơn vị và lĩnh vực giảng dạy, nhu cầu của bản thân. Giảng viên phải chủ động, có sự đầu tư, phân bổ thời gian hợp lí cho công tác nghiên cứu khoa học.
         - Giảng viên trong đơn vị phải tích cực nghiên cứu lý luận, nâng cao trình độ, đồng thời đi cơ sở để nắm bắt thực tế qua đó vận dụng lý luận với thực tiễn để viết bài cho Trang thông tin điện tử của huyện, báo địa phương.
         Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học hàng năm
         Ban Giám đốc cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của giảng viên để có giải pháp kịp thời. Đặc biệt, phải nhắc nhở đối với viên chức không đảm bảo tiến độ, chất lượng trong nghiên cứu khoa học, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua kiểm tra làm cho giảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình trong nghiên cứu khoa học.
         Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau những lần tổ chức hội thảo, toạ đàm hoặc nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Chính trị huyện trong thời gian tới.
          Thứ tư, tạo môi trường thuận lợi để kích thích viên chức, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học
           Môi trường thuận lợi là yếu tố không kém phần quan trọng để kích thích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. Vì vậy, đơn vị cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các giảng viên trong hoat động nghiên cứu khoa học. Có chính sách khuyến khích giảng viên nêu ý tưởng trong nghiên cứu khoa học, nhưng trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức cấp trên như Trường Chính trị tỉnh trong việc tham gia thực hiện các đề tài, các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thảo, toạ đàm do nhà trường tổ chức.
Th.s, GVC Lê Minh Phương – Phó Giám đốcTrung tâm Chính trị huyện Yên Sơn

Tin mới nhất:

Thông báo

Hướng dẫn trình bày bài viết thu hoạch nghiên cứu thực tế các lớp Trung cấp lý luận chính tri

Hướng dẫn khen thưởng học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022

Thông báo danh sách học viên lớp Trung cấp LLCT - HC K7 năm 2021 đủ điều kiện viết khoá luận tốt nghiệp

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

Thông báo Kết luận của Ban Giám hiệu

Quyết định phê duyệt kết quả và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạn

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 2

Về việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá, giai đoạn 2021 - 2025

Về việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Thông báo viết bài Thông tin lý luận và thực tiễn số 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2020

Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2020

Thông báo viết thông tin Lý luận và thực tiễn số 02 năm 2020

Công văn tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1223333

Đang Online : 43