Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách tháng 6

Ngày Đăng: 27/6/2018 18:48 Lượt xem: 898

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TUYÊN QUANG 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN               
   Tác giả: Tập thể giảng viên Trường Chính trị
   NXB: Tuyên Quang, 2017  
   Tóm tắt nội dung:
   Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Trường Chính trị Tuyên Quang biên soạn cuốn sách: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang 60 năm xây dựng và phát triển (06/6/1957 - 06/6/2017).
   Cuốn sách khái quát lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường trong 60 năm. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với quá trình thay đổi tên gọi, địa điểm; quá trình xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên; quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, qua từng thời kỳ lịch sử nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với bề dày thành tích nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
   Cuốn sách là tài liệu quý báu để giáo dục truyền thống cho cán bộ, giảng viên, học viên, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, đó tạo ra động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh.
Nội dung cuốn sách gồm IV chương:
Chương I: Tuyên Quang - Quê hương cách mạng
ChươngII: Trường Đảng tỉnh Tuyên Quang thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghiã xã hội và kháng chiến chống đề quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975).
Chương III: Trường Đảng tỉnh Hà Tuyên thời kỳ cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1976 - 1991).
Chương IV: Trường Đảng tỉnh Tuyên Quang - Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh - Trường chính trị tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới ( 1991 - 2017).    

VĂN KIỆN ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
   Tuyên Quang, 2017        
   Mã số tra cứu: 5622 - 5625       
   Tóm tắt nội dung:
   Nhằm hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong 30 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang biên soạn và phát hành 4 tập tiếp theo của bộ sách: Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang theo từng giai đoạn cụ thể, được sưu tầm khá đầy đủ về các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông báo, kế hoạch… qua từng thời kỳ được sắp xếp theo thời gian và thể loại văn bản.
   Nội dung từng tập của bộ sách:
   Tập 4: Giai đoạn 2005 - 2007
Phần thứ nhất: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ  2005 - 2010.
Phần thứ hai: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
   Tập V: Giai đoạn 2008 - 2010
   Tập VI: Giai đoạn 2010 - 2012
Phần thứ nhất: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Phần thứ hai: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Tập VII: Giai đoạn 2013 - 2015
                                                
VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ (TRÍCH BÀI NÓI VÀ VIẾT CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG)
   NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018   Mã số tra cứu: 5630                                   
   Tóm tắt nội dung:
   Cuốn sách: Về cán bộ và công tác cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tạp chí Cộng sản phối hợp thực hiện.
   Cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ. Mỗi bài viết được sắp xếp theo các vấn đề như: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng cán bộ.
         
XÂY DỰNG VÀ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỜI KỲ PHÁT TRIỂN MỚI
   Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Thông
   NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
   Mã số tra cứu: 5629        
   Tóm tắt nội dung:
   Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới do PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ biên.
Nội dung cuốn sách khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tìm cách đổi mới việc xây dựng và thực hiện nghị quyết ngày càng có chất lượng; phân tích, tổng kết nhiều yếu tố như quan điểm nhận thức, tổ chức xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực; kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết… Nhận thức về sự kế thừa và phát triển không phải là sự lặp lại mà là sự vận động đến trình độ cao trong quá trình xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết.
   Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
   Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.
   Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng và lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.
   Chương 3: Những giải pháp đổi mới việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
   Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
   NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017
   Mã số tra cứu: 5631                                  
   Tóm tắt nội dung
   Nhằm cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Tuyên giáo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền xuất bản cuốn sách: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
   Nội dung cuốn sách trình bày bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay. Từ đó phân tích những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra cho công tác Tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo; nêu thực trạng, đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành trọng trách trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng trong thời kỳ mới.
    Nội dung cuốn sách gồm 3 phần
   Phần 1: Bối cảnh hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác Tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo.
   Phần 2: Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.


NHU CẦU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2030
   Tác giả: Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
   NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
   Mã số tra cứu: 5622                                   
   Tóm tắt nội dung:
   Nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề cho các cơ quan có thẩm quyền về công tác xây dựng và hoàn hiện hệ thống pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 do Viện Khoa học pháp lý, Bộ tư pháp biên soạn; TS. Nguyễn Văn Cương làm chủ biên.
    Cuốn sách tập trung phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được; những hạn chế bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; đưa ra một số kiến nghị và dự báo nhu cầu hoàn thiện về hệ thống pháp luật đến năm 2030.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Chương 1: Lý luận về nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật
Chương 2: Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam
Chương 3: Dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030
 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
   Tác giả: PGS.TS Trương Thị Hồng Hà
   NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017        
   Mã số tra cứu: 5613        
   Tóm tắt nội dung:
   Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương từ năm 1945 đến nay. Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam. Trong đó nhiều giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 vào cuộc sống.
   Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
   Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam
   Chương 2: Các mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương một số nước trên thế giới và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam
   Chương 3: Quá trình xây dựng và hoàn thiện về pháp luật tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam
   Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.
 
Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5838321

Đang Online : 4