Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách

Ngày Đăng: 29/3/2023 8:26 Lượt xem: 278

HIỂU VÀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC CÔNG
Tác giả: Hal. G. Raniey, Sergio Fernandez,Deanna Malatesta
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022

          Tổ chức công có vai trò rất quan trọng, tất cả các quốc gia đều phải đối mặt với các quyết định về vai trò của tổ chức công trong xã hội. Mỗi quốc gia tuân theo một mô hình tổ chức, nỗ lực sắp xếp và cải cách để cải thiện hiệu quả hoạt động, quản lý của tổ chức công.
         Để cung cấp thêm tài liệu cho các nhà quản lý phân tích, nghiên cứu trong khu vực công, quản lý công, hành chính công , Nhà xuất bán chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách:  Hiểu và quản lý tổ chức công của các tác giả Hal.G.Raniey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta do Lê Đăng Núi, Lê Thị Thu Hường (dịch)
          Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:     
          Phần I: Bối cảnh năng động của các tổ chức công.
          Gồm 5 chương: Giới thiệu lịch sử, mục tiêu, thảo luận về bối cảnh đặt ra với việc áp dụng lý thuyết tổ chức và quản lý công. Định nghĩa các tổ chức công và phân biệt với các tổ chức tư nhân, đồng thời cung cấp một cách nhìn tổng quan, khẳng định bản chất của tổ chức công. Xem xét tài liệu về môi trường tổ chức, đặc biệt là môi trường chính trị và thể chế của các tổ chức công.
          Phần II: Những khía cạnh chính của tổ chức và quản lý.
          Gồm 7 chương: Đánh giá những thách thức của việc phát triển và triển khai hệ thống quản lý công. Xét mục tiêu, hiệu xuất, hiểu quả trong các tổ chức công và các chiến lược liên quan đến hiệu suất cao. Phân tích vai trò của quyền lực, cấu trúc, chiến lược lãnh đạo, xung đột, làm việc theo nhóm, cách các nhà quản lý sử dụng công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội.
          Phần III: Chiến lược quản lý và cải tiến tổ chức công.
         Gồm 2 chương: Đánh giá quản lý công về những thách thức khi thực hiện thay đổi tổ chức, bài học kinh nghiệm, quan hệ hợp tác, quan hệ đối tác chiến lược trong mọi lĩnh vực. Ngoài ra còn cung cấp thêm ví dụ của một số quốc gia trong việc tổ chức và quản lý công...
 
TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Tác giả: TS Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên)
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
 
         
          Đảng và nhà nước luôn khẳng định nguyên tắc tổ chức nhà nước Việt Nam:  “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”, đây được xem là nguyên tắc “xương sống” trong tổ chức và thực thi quyền lực ở nhà nước Việt Nam.
          Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận, định hướng chính sách về xây dựng và hoàn thiện tổ chức nhà nước trong giai đoạn phát triển mới, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với  Bộ Nội vụ xuất bản cuốn sách: Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
          Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
          Chương I: Những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước.
          Chương II: Thực tiễn tổ chức nhà nước Việt Nam (1946 - 2020).
          Chương III: Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
         Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước, nền tảng chính trị, kinh tế xã hội, tiếp thu có chọn lọc các học thuyết của phương Đông và phương Tây về nhà nước và các tổ chức nhà nước. Đề cập một số nội dung cơ bản về  tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta trong  xây dựng nhà nước và tổ chức nhà nước từ năm (1946 - 2020). Qua đó đánh giá tổng quan về các thiết chế tổ chức thông qua Hiến pháp, mỗi một bước cải cách thể chế được thông qua đều thể hiện tính kế thừa. Trên cơ sở đó tác giả phân tích, đưa ra những  giải pháp, đề xuất việc đổi mới hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền lực trong mô hình tổng thể nhà nước. Đổi mới hoàn thiện tổ chức Quốc hội, hoàn thiện các thể chế Hiến định khác ở một phạm vi toàn diện, đồng bộ hơn: Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương...

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tác giả: Phạm Thị Thanh Trà (chủ biên)
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
 
          Kiểm soát quyền lực nhà nước trong công tác cán bộ nói riêng có vai trò, ý nghĩa quan trọng, quyết định đến thành công hay thất bại trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác cán bộ giữ đúng vai trò là khâu “then chốt của then chốt”, là công việc gốc của Đảng. Việc tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ phải thực chất và hiểu quả.
Để góp phần luận giải quá trình hình thành, phát triển cũng như tính tất yếu của việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là sự vận dụng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay do Phạm Thị Thanh Trà (chủ biên).
          Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
          Phần I: Tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực và tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.
          Phần II: Giải pháp và điều kiện đảm bảo hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay.
         Cuốn sách gồm 25 bài viết tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Đánh giá thực trạng việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng, tăng cường trách nhiệm giải trình. Vai trò của công tác kiểm tra giám sát, xử lý trách nhiệm. Vai trò của ngành nội chính trong kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong phản biện, giám sát. Một số kinh nghiệm kiểm soát quyền lực của một số quốc gia trên thế giới... Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiểu quả hoạt động kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam hiện nay.
 
Hoàng Thị Dậu
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
 
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5840125

Đang Online : 1811