Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách

Ngày Đăng: 5/10/2020 14:43 Lượt xem: 607

          Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Người là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức của người cách mạng trong thời đại mới. Trong mỗi lĩnh vực, phương diện của đời sống xã hội đều có bóng dáng tư tưởng của Người soi đường, dẫn lối, tựa như “kim chỉ nam” hành động. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người vẫn mãi là đề tài bất tận cho những người cầm bút…
          Thư viện xin giới thiệu cùng bạn đọc 05 cuốn sách: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc; Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà; Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh; Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ sách được kết cấu xuyên suốt với một khối lượng tư liệu phong phú, nhiều sự kiện nhân vật, hoàn cảnh được ghi chép theo trình tự thời gian, được thể hiện bằng văn phong lịch sử, nhưng lại sinh động, đáp ứng được yêu cầu của người đọc.
 
HỒ CHÍ MINH BIỂU TƯỢNG CỦA THỜI ĐẠI
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh 
NXB: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mã tra cứu: 5.906
Suốt hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cả dân tộc làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám - lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra một thời đại mới, rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh với chân lý "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do". Cuộc đời Người là tấm gương đạo đức mẫu mực về cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, là biểu tượng sáng ngời cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam
Phần 2: Danh nhân văn hóa của thời đại.
         Qua từng trang sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Với tinh thần yêu nước, thương dân Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nung nấu quyết tâm ra đi tìm con đường mới để cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân cần lao, vừa lao động, vừa tự mình tìm tòi, nghiên cứu lý luận và thực tiễn cách mạng thế giới, Người khám phá ra chân lý “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”... Những bài viết về Bác như: Người đi tìm hình của nước; lãnh tụ Hồ Chí Minh với hành trình Pác Bó - Tân Trào; những ngày độc lập đầu tiên; đạo đức Hồ Chí Minh - nguồn sáng tư tưởng dẫn đường vào thiên niên kỷ mới; di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn trong thời đại ngày nay; giá trị thời đại văn hóa Hồ Chí Minh…
Hình ảnh của Bác đã được nhà sử học HelenTourme nhận định “Hình ảnh Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin’’. Qua đó, khẳng định giá trị to lớn và trường tồn di sản mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Tác giả: PGS, TS Lê Văn Yên 
NXB: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mã tra cứu: 5.910
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao hàm nhiều lĩnh vực. Nghiên cứu tư tưởng đoàn kết quốc tế là một nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận và thực tiễn đối với cách mạng nước ta hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phòng trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng vô sản quốc tế (1920 - 1930)
Chương 2: Kết hợp đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam (1930 - 1945)
Chương 3: Những quan điểm cơ bản và giá trị thực tiễn của tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh
Cuốn sách phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới và việc tổ chức kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.
 Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời khẳng định những quan điểm cơ bản đó vẫn là những vấn đề thuộc chiến lược cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.
Phân tích giá trị thực tiễn tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng chứng minh ngay từ giai đoạn này, đoàn kết quốc tế - một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh, đã là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và dân tộc đi tới những thắng lợi vẻ vang.
Phân tích rõ mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, tầm trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc kết hợp dân tộc và quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
TẤM GƯƠNG BÁC - NGỌC QUÝ CỦA MỌI NHÀ
Tác giả:  TS.  Nguyễn Văn Khoan 
NXB: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mã tra cứu: 5.907
Cuốn sách “Tấm gương Bác - ngọc quý của mọi nhà” do TS. Nguyễn Văn Khoan gồm 297 bài viết được sưu tầm qua sách báo, lời kể của các nhân chứng, những kỷ niệm sâu sắc của Bác đối với bộ đội, cán bộ, nhân dân được thể hiện qua những câu chuyện như: Bác thăm chiến sĩ đảo Vạn Hoa; Phải đánh được bài đoàn kết; Chữ “quan liêu’’ viết như thế nào; Bác Hồ ăn tết với chiễn sĩ; Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế vững chắc; Hồ Chí Minh với đường lối đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng Tháng Tám…; mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác đối với mọi người qua từng câu chuyện, bình thường mà giản dị trong đời sống hằng ngày, đã được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người.
Đọc cuốn sách chúng ta sẽ thấy được giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt qua các bài viết. Tấm gương Bác lung linh không phải treo trên cao để mọi người cùng chiêm ngưỡng kính phục mà rất gần gũi, luôn chiếu sáng soi đường, chỉ lối. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều tìm thấy trong những lời dạy và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của Người. Những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, vươn tới những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ trong cuộc sống.
 
 
 
NỬA THẾ KỶ VĂN THƠ HỒ CHÍ MINH
Tác giả:  GS.  Phong  Lê
NXB: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mã tra cứu: 5.908
Nội dung cuốn sách là một chủ đề bao trùm và xuyên suốt, đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của văn  thơ Hồ Chí Minh. Tác giả đã lựa chọn, sắp xếp theo một cấu trúc từ chung đến riêng, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và  Di chúc năm 1969 cho đến nay.
Học Bác để chúng ta thêm tự hào về một con người cao đẹp - không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là một nhà văn, nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn của nhân loại. Qua từng trang sách giúp bạn đọc hình dung được những hoạt động của Người diễn ra theo năm tháng, thậm chí ngày giờ như: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hành trình 50 năm viết; Đi từ xứ nghệ - về với Thăng Long; Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh bảo vật quốc gia; Tuyên ngôn độc lập lời non nước… Năm 1941 sau 30 năm xa xứ trở về Tổ quốc trong vai một ông Ké người Nùng đặt chân lên địa cầu biên giới phía Bắc - Pắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng, Người đã viết bài thơ Pác Bó hùng vĩ :
                                  “Non xa xa, nước xa xa
                             Nào phải thênh thang mới gọi là
                                    Đây suối Lênin, kia núi Mác
                             Hai tay xây dựng một sơn hà”.
 Có thể nói, những bài thơ những câu chuyện về Bác luôn để lại cho mỗi người dân Việt Nam những cảm xúc khó phai mờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một cuộc đời tuyệt đẹp, đó là chất liệu vô giá và vô tận cho thơ ca, chất liệu đó đã hình thành và đang hứa hẹn phát triển một mảng đề tài có ví trí đặc biệt trong văn học Việt Nam hôm nay và mai sau.
HỌC TẤM GƯƠNG LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Tác giả:  PGS,TS.  Lê Văn Yên
NXB: Thông tin và Truyền thông, 2019
Mã tra cứu: 5.909
         Chủ tịch Hồ Chí Minh có phương pháp làm việc khoa học, giải quyết đúng đắn và thỏa đáng các mối quan hệ trong công việc, Người không dựa vào quyền lực để sai khiến, buộc mọi người phải phục tùng, mà bằng sự gương mẫu, bằng sự thuyết phục và tấm lòng nhân ái nên có sự cảm hóa lớn lao. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phấn đấu rèn luyện bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng con đường kiên trì học tập và nghiên cứu, Người đã có được trình độ uyên bác, tầm hiểu biết toàn diện và sâu sắc.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Học tấm gương làm việc suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phần 2: Học tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cuốn sách cung cấp thêm tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của người. Các bài nói, viết của Người phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại và phong cách, uyển chuyển về bút pháp và ngôn từ… Người chỉ ra làm bất cứ việc gì phải có phương hướng, mục đích, chương trình, kế hoạch; làm việc phải ngăn nắp, biết quý trọng thì giờ, sức lao động; giữ nguyên kỷ cương, kỷ luật, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm; học lý luận chính trị, học trong thực tiễn, học đi đôi với hành… Người là nơi hội tụ với tầm cao tinh hoa văn hóa nhân loại và tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời để chúng ta noi theo.
Bộ sách phản ánh về thiên tài trí tuệ của vị lãnh tụ - người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng Mác - xít vĩ đại, là nguồn tư liệu tham khảo quý trong việc nghiên cứu và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
 
 
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5839576

Đang Online : 1261