Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách tháng 11

Ngày Đăng: 16/11/2021 14:15 Lượt xem: 530

TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN VỚI ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
 
       Tác giả: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng
        NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021
     Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 90 năm qua con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ. Những thành tựu dân tộc có được là minh chứng sinh động, khẳng định rằng sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
          Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
      Phần 1: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng
      Phần 2: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
       Phần 3: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước.
      Nội dung cuốn sách tập hợp 60 bài trong Hội thảo khoa học và được đăng trên các báo, tạp chí, sách, từ năm 2016 đến nay như: Hồ Chí Minh tấm gương thời đại; Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách lý luận chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay… các bài viết là tài liệu quý giúp các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc về nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức, tư duy lý luận, chính sách, pháp luật và đạo đức cách mạng. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
VĂN BẢN CỦA ĐẢNG NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN (1986 - 2021)
                                 
       Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
        NXB: Chính trị quốc gia Sự thật 2021
      Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Dân vận là vận động tất cả lực  lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc 
Chính phủ và Đoàn thể giao cho. Công tác dân vận luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của công cuộc giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
        Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
        Phần 1: Các văn bản của Đảng về công tác dân vận
        Phần 2: Một số văn bản của Nhà nước về công tác dân vận
        Phần 3: Một số văn bản của Ban Dân vận Trung ương
       Cuốn sách tập hợp các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận được ban hành từ khi đổi mới đến nay, theo từng lĩnh vực cụ thể. Mỗi phần được kết cấu theo đơn vị thời gian, với một khối lượng tư liệu phong phú, nhiều sự kiện, ban hành và được thể chế hóa, cụ thể hóa thành văn bản pháp luật. Trong đó có nội dung về công tác dân vận trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
        Đây là tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ hiệu quả cho công tác dân vận, công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.
 
TUYÊN QUANG 30 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (1991 - 2021)
                                      
      Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
       NXB: Chính trị quốc gia Sự thật 2021
      Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất. Trong cách mạng, Tuyên Quang là Thu đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, gắn liền với vận mệnh của dân tộc như: Quốc dân Đại hội Tân Trào; Đại hội lần thứ II của Đảng - Đại hội đầu tiên của Đảng tổ chức trong nước và duy nhất cho đến nay được tổ chức ở một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội…
       Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
       Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội và những ngày đầu tái lập tỉnh
       Chương 2: Tuyên Quang 30 năm đổi mới và phát triển
       Chương 3: Tuyên Quang - định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
       Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế trong 30 năm qua của các ngành, lĩnh vực:  kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đổi mới nâng cao hiểu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; từ đó đưa ra phương hướng, mục tiêu và định hướng phát triển theo nghành, lĩnh vực…
       Sau khi tái lập tỉnh đến nay Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng những lợi thế, khai thác tiểm năng phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển bền vững./.
Hoàng Thị Dậu
Nhân viên Thư viện Trường Chính trị tỉnh
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5840005

Đang Online : 1691