Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Danh mục sách mới quý IV/2018

Ngày Đăng: 30/11/2018 16:8 Lượt xem: 725

TT TÊN SÁCH NXB TÁC GIẢ SĐKCB
1 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017) gia trị lịch sử và ý nghĩa thời đại 2018 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo TW M.5663
2 Tại sao Mác đúng 2018 Terry Eagleton M.5692
3 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 2018 TS. Nguyễn Thị Tố Uyên M.5704
4 Ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đối với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Việt nam hiện nay 2018 PGS.TS Phạm Quốc Trung M.5696
5 Hoàn thiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam hiện nay 2018 TS. Trương Công Đức M.5700
6 Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam 2018 Dương Văn An M.5667
7 Pháp luật phòng chống tham nhũng những vấn đề lý luận và thực tiễn 2017 Viện nghiên cứu Lập pháp M.5683
8 Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2018 Ban Tuyên giáo Trung ương M.5687
9 Tài liệu hỏi đáp các Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2018 Ban Tuyên giáo Trung ương M.5688
10 Tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương M.5689
11 Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác 2018 Nguyễn Bá Dương M.5666
12 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 65: giai đoạn 2006 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5690
13 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 66: giai đoạn 2007 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5710
14 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 67: giai đoạn 2008 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5712
15 Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 68: giai đoạn 2009 2018 Đảng Cộng sản Việt Nam M.5714
16 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Báo chí và Truyền thông trong tình mới 2018 Hội đồng lý luận Trung ương M.5668
17 Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 70 năm nhìn lại (1947 – 2017) 2018 Học Viện Chính trị quốc gia
HCM
M.5669
18 Báo cáo khoa học thường niên năm 2017 2018 Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương M.5686
19 Lê Quang Đạo - Tiểu sử 2018 PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung (cb) M.5718
20 Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam 2018 PGS.TS Nguyễn Văn Công M.5717
21 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam 2018 PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh; PGS.TS Ngô Huy Cương M.5716
22 Các rào cản và thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xá hội ở Việt Nam 2018 PGS.TSKH Lê Du Phong M.5719
Danh mục sách  luân chuyển của Thư viện tỉnh Tuyên Quang
1 Bác Hồ người soi sáng cho muôn đời 2015 TS.Trần Viết Hoàn M.66831
2 Góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 2015 PGS.Nguyễn Văn Trung M.61605
3 Cách mạng Tháng tám cuộc đổi mới của dân tộc 2016 Thượng úy. Bùi Thu Hương M.60462
4 PuTin từ trung tá KGB đến tổng thống Liên Bang Nga 2016 LÝ Cảnh Long M.69139
5 Mãi Theo lời Bác 2017 Nhiều tác giả M.68764
6 Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt 2017 Nhiều tác giả M.68371
7 Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng 2016 PGS.TS Bùi Đình Phong M.68356
8 Từ lời dạy của bác Hồ 2016 Nhiều tác giả M.66839
9 Giá trị văn hóa bộ đội cụ Hồ ( hồi ký) 2015 TS. Phạm Bá Toàn M.62662
10 Văn hóa thể chất Hồ Chí Minh 2015 Trương Quốc Uyên M.62649
11 Tàu không số trên biển Vũng Rô 2013 Tô Phương M.64838
12 Người cận vệ của Bác Hồ 2016 Phùng Văn Khải M.66844
13 Chuyện cũ nay mới kể 2017 Võ Văn Sung M.68769
14 Người nữ tướng đi vào huyền thoại 2016 Nhiều tác giả M.64803
15 Thiên hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển 2015 Nhiều tác giả M.61639
16 Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967) 2014 TS. Hoàng Chí Hiếu M.65575
17 Trị - Thiên năm 1972 những ngày rực lửa 2012 Nhiều tác giả M.62167
18 Những trận đánh của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng 2014 Nhiều tác giả M.63619
19 Những vấn đề xuyên thế kỷ phỏng vấn các nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa.. 2016 Phùng Tố Tâm M.69744
20 Bác Hồ gọi đấy là mùa xuân đến 2015 Hà Minh Hồng - Trần Thuận M.65567
21 Phong cách Hồ Chí Minh 2017 Vũ Thiên Bình M.68919
22 Tầm nhìn của chiến lược gia kiệt xuất Võ Nguyên Giáp 2016 Quý Lâm (tuyển chọn) M.69690
23 Chân dung các Tổng Bí thư dành chọn đời cho lý tưởng 2017 Nguyễn Công Anh (tuyển chọn) M.69696
24 Vững bước trên con đường thắng lợi 2017 Vũ Đình Quyền M.68334
25 Dấu ấn đại thắng mùa xuân lịch sử thời đại Hồ Chí Minh 2017 Vũ Thiên Bình M.68923

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 8122506

Đang Online : 109