Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ›› Thư viện trường

Giới thiệu sách Tháng 5/2019

Ngày Đăng: 8/5/2019 10:34 Lượt xem: 855

GIỚI THIỆU SÁCH T5/2019
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018     
  Mã số tra cứu: 5662                                          
  Tóm tắt nội dung:
  Nội dung cuốn sách là cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; một số quan điểm về đổi mới, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công tác cán bộ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
  Phần I: Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ.
  Phần II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ.
  Phần III: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.


HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
                           
  Tác giả: GS.TSKH. Đào Trí Úc - PGS. TS. Trương Thị Hồng Hà
  NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018     
  Mã số tra cứu: 5645                                          
  Tóm tắt nội dung:
Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam; đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, những vấn đề còn bất cập trong từng ngành luật Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn tới, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch gắn với yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  Chương II: Thực trạng hệ thống pháp luật ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2017.
  Chương III: Yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
                                                             Tác giả: TS Trương Công Đắc
  NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
  Mã số tra cứu: 5.700                                         
  Tóm tắt nội dung:
   Cuốn sách nghiên cứu hệ thống thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong điều kiện kinh tế thị trường; trên tiêu chí khoa học để đánh giá thực trạng pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân. Trên cơ sở đó tác giả cung cấp thêm luận cứ để cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, giảm bớt rào cản tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Đề xuất giải pháp quy định thực hiện thủ tục đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân và đặt các giải pháp trong sự vận động, đáp ứng yêu cầu có tính dự báo khi Quy chế nền kinh tế phi thị trường áp đặt cho Việt Nam được gỡ bỏ.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương I: Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường đầy đủ những vấn đề lý luận.
  Chương II: Thực trạng thủ tục pháp luật và thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam.
   Chương III: Giải pháp hoàn thiện và thực hiện thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.
 
VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI
  Tác giả: GS.TS Phạm Văn Đức (chủ biên)
   NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
   Mã số tra cứu: 5.721                                         
   Tóm tắt nội dung:
   
Cuốn sách tập hợp bài viết của học giả và chuyên gia nhằm trao đổi về vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Hướng tới mục đích tìm kiếm kinh nghiệm và học hỏi những kiến thức, góp phần mở ra những định hướng hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam.
  Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:
   Chương I: Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại thực tiễn ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.
    Chương II: Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN CẤP THIẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC                
 
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông
  
NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018     
  
Mã số tra cứu: 7.522                                         
  Tóm tắt nội dung:
   Cuốn sách hàm chứa nhiều nội dung mới như: xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chống quan liêu, tham nhũng… Nhiều nhận xét, kiến nghị có giá trị tham khảo, song cũng có nhiều ý kiến, nhận xét, cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thảo luận thêm tạo tiền đề cho nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ngày càng hoàn thiện.
 Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng
quản lý của Nhà nước.
   Phần II: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
  Phần 3: Thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ở Việt Nam.
  Phần 4: Định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CẢI CÁCH PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
                                                              Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh; PGS.TS Ngô Huy Cường
  NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
  Mã số tra cứu:  5.716                                        
 Tóm tắt nội dung:
  Nội dung cuốn sách nghiên cứu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự ảnh hưởng đến Việt Nam. Qua đó phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cải cách hệ thống pháp luật nói chung, các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành nói riêng, với mục đích tạo ra nền tảng pháp lý, thích nghi và phát triển cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
  Chương I: Tổng quan về những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  Chương II: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách các lĩnh vực pháp luật chuyên nghành.
 Chương III: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật bảo đảm quyền con người.
 Chương IV: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với quản trị quốc gia.
  Chương V: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với việc cách đào tạo luật.
 
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  NXB: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018
   Mã số tra cứu:  5.746                                        
  Tóm tắt nội dung:
   Nội dung cuốn sách gồm 12 bài tham luận của các tác giả thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào với chủ đề “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và  giải pháp”. Nhiều vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm như: tăng cường đổi mới về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị trong Đảng... Mặt khác chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước; nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam và Lào. Qua đó tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện về lý luận làm nền tảng đảm bảo củng cố, tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay.
 
NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TUYÊN QUANG VÀ VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI HIỆN NAY
  Tác giả: Mạc Ngân Doanh (chủ biên)
   NXB: Lao động- xã hội, 2018
   Mã số tra cứu:  5.749                                        
   Tóm tắt nội dung:
   Nội dung sách là kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về “Một số giải pháp đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số nhằm tăng cường khối đại đoàn kết của dân tộc tỉnh Tuyên Quang” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang do Mạc Ngân Doanh chủ biên.
   Cuốn sách được biên soạn dựa trên lĩnh vực lý luận, lịch sử về nhà nước và pháp luật, khoa học và nhân quyền. Nhiều nội dung mang tính lý luận gắn với thực tiễn được làm sáng tỏ. Cuốn sách đề xuất những giải pháp nằm đảm bảo quyền con người của người dân tộc thiểu số, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, phát triển toàn diện và bền vững ở Tuyên Quang hiện nay.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
   Chương 1: Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về đảm bảo quyền con người của người dân tộc thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế và quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật Việt Nam hiện nay.
   Chương 2: Đặc điểm địa lý -  dân cư, điều kiện lịch sử, chính trị - xã hội, kinh tế, văn hóa và nhu cầu đảm bảo quyền con người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay
   Chương 3: Thành tựu, hạn chế và một số giải pháp đảm bảo quyền con người của người dân tộc thiểu số, nhằm tăng cường đại đoàn kết dân tộc, phát triển toàn diện và bền vững ở Tuyên Quang hiện nay.
Cử nhân Hoàng Thị Dậu
Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu
 

Các tin liên quan:

Thông tin lý luận và thực tiễn

TUYÊN TRUYỀN

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 5839410

Đang Online : 1095